^ Back to Top

นิทรรศการ "YBC-7289"

นิทรรศการ "YBC-7289"

นิทรรศการ "YBC-7289" ผลงานโดย พศุตม์ กรรณรัตนสูตร (Pasutt Kanrattanasutra) จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 28 ธันวาคม 2565 และจะมีพิธีเปืดในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ 6060 Arts Space

นิทรรศการ YBC-7289
ศิลปิน: พศุตม์ กรรณรัตนสูตร / Pasutt Kanrattanasutra
8 - 28 ธันวาคม 2022

จัดแสดงที่ : 6060 Arts Space
ตึกขาว - ตึกดำ

เปิดนิทรรศการใน วันเสาร์ที่ 17 ธค. 2565
เวลา 18.00 น. ⎜ *เข้าชมฟรี*

ทุกอารยธรรม มีรูปแบบและปัจจัยพื้นฐานที่นำไปสู่กำเนิดของอารยธรรม ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมสำคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการสั่งสมความเจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้จากประสบการณ์ มีความซับซ้อนของระบบสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมต่างๆ ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบสังคมนั้นๆ ส่งผลเหตุปัจจัยการเกิดและการล่มสลายของอารยธรรม ส่งอิทธิพลของอารยธรรมนั้นต่ออารยธรรมอื่นๆ

อารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลก มีเอกลักษณ์โดดเด่นหลายด้าน เกิดจากการผสมผสานความรู้และวิทยาการจากหลายเผ่าพันธุ์เข้าด้วยกัน รวมถึงระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ หลักฐานความเจริญของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ได้แก่ การประดิษฐ์ตัวอักษรที่นักโบราณคดีเชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดของโลกเรียกว่า “อักษรรูปลิ่ม (Cuneiform Script)” ซึ่งเป็นต้นแบบของตัวอักษรกรีกและโรมัน การค้นพบแผ่นดินเหนียว YBC 7289 (สร้างขึ้นในช่วง 1800 ปี ก่อนคริสตศักราช) ทำให้ทราบถึงความเจริญทางสติปัญญาของมนุษย์โบราณ การคำนวณ การใช้รูปทรงเรขาคณิต ที่ส่งผลอารยธรรมสู่สังคมร่วมสมัยในปัจจุบัน

ความรู้วิทยาการจากอารยธรรมโบราณส่งผลความเจริญก้าวหน้ามากมายสู่มนุษยชาติ หากแต่ความเจริญนั้นย่อมสร้างผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งนั้นคือนิเวศสิ่งแวดล้อมที่สูญหายไปตามลำดับ จะเห็นว่าไม่ว่าสัตว์ดึกดำบรรพ์หรือมนุษย์โบราณได้ทิ้งร่องรอยเพื่อสื่อสารกับโลกอนาคตที่ยังมาไม่ถึง มนุษย์ปัจจุบันแห่งสังคมร่วมสมัยยังคงมุ่งคิดค้นสร้างนวตกรรมมากมายต่อไป แต่ในทางตรงข้ามมีมนุษย์อีกจำพวกพยายามกอบกู้โลกด้วยการหยุดชะลอการทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าด้วยวิธี Recycle, Upcycle ฟื้นฟูนิเวศสิ่งแวดล้อมให้ยังคงอยู่ต่อไปอารยธรรมของมนุษย์เป็นเรื่องของสังคมปลายเปิด ส่งผลชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระบบความสัมพันธ์ที่ประสานเกื้อกูลกันให้ได้ คือเป็นอารยธรรมที่ยั่งยืน

____________________________________________________________

Exhibition YBC-7289
Artist : Pasutt Kanrattanasutra

8 - 28 December 2022
At : 6060 Arts Space
White Space - Black Space

The exhibition open on Saturday 17 December 2022
Time ⎜ 6.00 PM ⎜ Free admission

Every civilization has its own patterns and fundamentals that lead to the birth of civilization and the rise and fall of the world's major civilizations in each era. The process of accumulating prosperity that comes from creativity and learning from experience. The complexity of the social system interactions between different civilizations both materially, mentally and the relationship of elements in that social system resulted in the causes and factors of the birth and collapse of civilization influence of that civilization on other civilizations.

The Mesopotamian civilization was one of the oldest civilizations in the world. It was unique in many aspects born from the combination of knowledge and science from many species together including the ecological environment complete siege. Evidence of the civilization of Mesopotamia includes the calligraphy that archaeologists believe is the world's oldest is called "Wedge-shaped letters (Cuneiform Script)”, which was a prototype of the Greek and Roman alphabet discovery of clay YBC 7289 (built during 1800 BC.) made known the intellectual advancement of ancient humans, use of geometric shapes that have resulted in civilization to contemporary society today. The knowledge of science from ancient civilizations has resulted in many advancements for humanity. On the other hand, prosperity will inevitably affect another thing.

That is the ecological environment that has been lost accordingly. Primitive beasts or ancient humans have left traces to communicate with the future world that has yet to come. Currently, human of contemporary society continues to innovate and create many innovations but there are other types of humans trying to save the world by stopping and slowing environmental destruction no matter how Upcycling and recycling restore the ecological environment to remain intact. Human civilization is a matter of open-ended society resulting in life, society, and the environment in a system of relationships that can support each other is a sustainable civilization.

Exhibition date: 
7 Dec 2022 - 12:00 to 20:00