^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓

นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓

กรมศิลปากร โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมาคมประติมากรรมไทย และบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ จัดแสดงระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดย นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการชั่วคราว ๑ - ๔ และห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

นิทรรศการนี้จัดแสดงผลงานประติมากรรมจากการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนางานศิลปะปูนปั้น อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย แบ่งการประกวด เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทการปั้นปูนสด ประเภทการปั้นปูนสำเร็จรูปทีพีไอ ประเภทผลงานสำเร็จรูป แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประชาชนและระดับเยาวชน

Exhibition date: 
4 Oct 2013 - 09:00 to 30 Oct 2013 - 16:00