^ Back to Top

นิทรรศการ "ก้าวพอดี 2565"

นิทรรศการ "ก้าวพอดี 2565"

นิทรรศการ "ก้าวพอดี 2565" โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีกำหนดจัดงาน "ก้าวพอดี 2565 ภายใต้หัวข้อพลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทยให้เกิดการรับรู้ในสังคมอย่างทั่วถึง

การจัดงานก้าวพอดี 2565 ในครั้งนี้ มีขึ้นในโอกาสเดียวกันกับที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) จะประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีความยึดโยงและเชื่อมโยงกับหลักการของ SDGs โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "แนวคิดการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”"

โดยในส่วนของเวทีเสวนาวิชาการ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 มีหัวข้อการเสวนาที่หลากหลาย อาทิ การขับเคลื่อน SDGs กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13, การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ภาคเศรษฐกิจมูลค่าสูงกับ SDGs, การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำด้วยแนวทาง SDGs, เศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ SDGs เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Facebook Live ของสภาพัฒน์ ตลอดการดำเนินกิจกรรมยกเว้นวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. จะถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของ D-พอ

Exhibition date: 
22 Sep 2022 (All day) to 25 Sep 2022 (All day)