^ Back to Top

นิทรรศการ "นวัตกรรมริมฟุตบาท : AN INNIVATION FOOTPATH"

นิทรรศการ "นวัตกรรมริมฟุตบาท : AN INNIVATION FOOTPATH"

นิทรรศการ "นวัตกรรมริมฟุตบาท : AN INNIVATION FOOTPATH" ผลงานโดย ภานนท์ สุชาตานนท์ (Panon Suchatanon) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ณ People's Gallery ห้อง P3

นวัตกรรมริมฟุตบาท
วันที่ : 01 กันยายน 2565 - 02 ตุลาคม 2565
สถานที่: People's Gallery ห้อง P3
โดย ภานนท์ สุชาตานนท์

ข้าพเจ้ามีความสนใจถึงสาเหตุของปัจจัย ที่ส่งกระทบต่อการเดินทางสัญจรด้วยทางเท้าเป็นหลัก ความไม่ปลอดภัยในการใช้ทางเท้าหรือปัจจัยอื่น ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้คนในการเลือกที่จะไม่ใช้ทางเท้าเป็นหลัก ในการสัญจร รวมไปถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ที่พ่อค้าแม่ค้าได้ปรับประยุกต์ในการจัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับการประกอบอาชีพขายของหาบเร่ริมทางเท้า

โดยมุ่งหวังให้ผู้ชมเกิดองค์ความรู้ และตระหนักถึงปัญหาจากการใช้พื้นที่บนทางเท้าที่ผิดประเภท ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานรวมถึงการสัญจรที่เป็นปัญหาในวงกว้าง อีกทั้งยังต้องการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารผ่านการเลือกนำสิ่งของ เครื่องใช้มาปรับประยุกต์ เพื่อเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพของพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย และบ่งบอกถึงนวัตกรรมริมฟุตบาท ของประเทศไทย

นิทรรศการนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งของที่ใช้ในการประกอบอาชีพของพ่อค้าหาบเร่แผงลอย การประยุกต์เครื่องมือทำมาหากินในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่ว่าจะเป็นบนถนน ทางเท้า ตรอก ซอย ต่างๆ การดัดแปลงสิ่งของเหล่านี้จึงส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมของพื้นที่ทางเท้าที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง "Street food"

Exhibition date: 
23 Aug 2022 - 10:00 to 20:00