^ Back to Top

นิทรรศการ "สัญญาณแห่งการมีชีวิตอยู่ : Virtal signs"

นิทรรศการ "สัญญาณแห่งการมีชีวิตอยู่ : Virtal signs"

นิทรรศการ "สัญญาณแห่งการมีชีวิตอยู่ : Virtal signs" ผลงานโดย ปรัชญา อุทยานิน (Pratchaya Uthayanin) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ณ People's Gallery ห้อง P1-P2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

สัญญาณแห่งการมีชีวิตอยู่
วันที่ : 01 กันยายน 2565 - 02 ตุลาคม 2565
สถานที่: People's Gallery ห้อง P1-P2
โดย ปรัชญา อุทยานิน

นิทรรศการ "สัญญาณแห่งการมีชีวิตอยู่" คือการกลับมาสำรวจตนเองผ่านเรื่องชีวิตและความตาย การมองเห็นชีวิตของผู้อื่นที่กำลังเข้าใกล้ความตาย การอยู่ใกล้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความตาย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ สิ่งของ หรือสถานที่ เสมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงความตายทำให้เราตระหนักรู้ว่ายังหายใจและมีชีวิตอยู่ เพราะเรื่องชีวิตและความตายนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกขาดจากกันไม่ได้

Exhibition date: 
1 Sep 2022 - 10:00 to 2 Oct 2022 - 20:00