^ Back to Top

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "พับเข้า—คลี่ออก : FOLD and UNFOLD"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "พับเข้า—คลี่ออก : FOLD and UNFOLD"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "พับเข้า—คลี่ออก : FOLD and UNFOLD" ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ สาขาศิลปกรรม ภาควิชาประตืมากรรม ประติมากรรมเพื่อสังคม และ มีเดียอาตส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2565 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน พับเข้าคลี่ออก Fold and Unfold นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ สาขาศิลปกรรม ภาควิชาประตืมากรรม ประติมากรรมเพื่อสังคม และ มีเดียอาตส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

วันเปิดนิทรรศการ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:00 – 19:00 น.
ทอล์กพิเศษ จากอาจารย์ ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ เวลา15:00 น
จัดแสดงงานตั้งแต่วันที่ 1-29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การแสดงออกของร่างกาย เพศสภาพ ผิวพรรณ ภาษา พฤติกรรม ล้วนมาจากการประกอบสร้างจากสิ่งอื่น (สภาพแวดล้อม) เรารับมันเข้ามา ฝังเอาไว้ และแสดงสิ่งต่างๆออกมาผ่านร่างการ ผ่านความนึกคิด ผ่านการกระทำ ผ่านกิจกรรม เราเป็นทั้งผู้สร้างและผู้รับในเวลาเดียวกันเสมอ ประสบการณ์ของเราเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ที่ไม่อาจมีเราอีกคนที่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันกับใครอีกคนหนึ่ง เช่นกันเราในวันนี้ก็ไม่อาจใช่เราคนเมื่อวานและแน่นอนเราในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นคนใหม่เสมอ เราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองในฐานะมนุษย์ “Fold and Unfold พับเข้าคลี่ออก” จึงไม่ใช่พื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคำตอบของสิ่งใด แต่มันคือพื้นที่ ที่ถูกขยายออกมาจากความทรงจำ ประสบการณ์ ความเข้มข้นของความคิด ของศิลปินรุ่นใหม่ทั้ง 15 คน ที่ค่อยๆ ขยายออกไปสู่การสำรวจ การทดลอง และแสดงออกผ่านผลงานผ่านกระบวนการปฏิบัติการทางศิลปะ ที่เสมือนเป็นโลกคู่ขนาน แต่ไม่ว่ามันจะพาเราไปสู่จุดไหนก็ตามเราก็มิอาจปฏิเสธได้ว่า เราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมา

ศิลปินในนิทรรศการ
อมราพร ชูบัวทอง
อาทิตยาภรณ์ แสนโพธิ์
ชลิตา บุญญฤทธิศักดิ์
กฤตลักษณ์ กาทอง
ปณิธาน อยู่ฤทธิชัย
ปาริฉัตร จันทรโอทาร
ปฏิภาณ สุขเกตุ
ภาณุวัฒน์ สะกุลา
พันธกิจ เพิ่มพร
พิมพ์ชนก ขัติยะ
พิมพ์ณภัส อนันตศิริ
ริญญ์รภัส โรจน์ปิติพรธนา
สุรศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
เตชินท์​ ไทย​ธัญ​วัฒนา
วิลาสินี คล่องใจ

Exhibition date: 
1 Aug 2022 (All day) to 29 Aug 2022 (All day)