^ Back to Top

นิทรรศการ "นวอักษรอัตลักษณ์ผสม : Transformed Letter Hybrid Indentity"

นิทรรศการ "นวอักษรอัตลักษณ์ผสม : Transformed Letter Hybrid Indentity"

นิทรรศการ "นวอักษรอัตลักษณ์ผสม : Transformed Letter Hybrid Indentity" ผลงานโดย ธมลวรรณ ลวพิมล (Thamonwan Lawapimol) จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 28 สิงหาคม 2565 ณ People's Gallery ห้อง P1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นวอักษรอัตลักษณ์ผสม
วันที่ : 03 สิงหาคม 2565 - 28 สิงหาคม 2565
สถานที่: People's Gallery ห้อง P1
โดย ธมลวรรณ ลวพิมล

นิทรรศการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมไทย – จีน  ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นป้ายร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน ภาพของอักษรไทย- จีนที่ทับศัพท์กัน ความลื่นไหลไปมาระหว่างสองภาษาเกิดเป็นความประทับใจในความทรงจำศิลปิน  ก่อให้เกิดเทคนิคการสร้างสรรค์เฉพาะตัวผ่านการจัดเรียงประกอบภาพอักษรแบบใหม่ โดยข้อจำกัดของการอ่านตามระบบภาษาอาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไป

Exhibition date: 
3 Aug 2022 - 10:00 to 28 Aug 2022 - 20:00