^ Back to Top

นิทรรศการ "ปะติด-ปะต่อ : Interior Architecture Thesis Exhibition 2022"

นิทรรศการ "ปะติด-ปะต่อ : Interior Architecture Thesis Exhibition 2022"

นิทรรศการ "ปะติด-ปะต่อ : Interior Architecture Thesis Exhibition 2022" ผลงานโดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 นี้ ณ โซน Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ : CentralWorld

ปะติด-ปะต่อ : Interior Architecture Thesis Exhibition 2022

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานนิทรรศการแสดงวิทยานิพนธ์ของพวกเรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2022 พวกเรามาในชื่องานว่า ‘ปะติด-ปะต่อ Interior Architecture Thesis Exhibition’ โดยคำว่า ปะติดปะต่อของพวกเรานั้น หมายถึง การผ่านการเรียนรู้การทำงานตลอด 4 ปี นำมาร้อยเรียง ปะติดปะต่อเป็นเรื่องราว จนเกิดมาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของพวกเราทุกคนในครั้งนี้

จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ทุกคนที่มีความสนใจในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน สามารถมาชมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 นี้ ณ ศูนย์การค้า central world โซน Eden ชั้น 3 แล้วอย่าลืมมาพบกันนะ

Location : CentralwOrld, Eden Zone , 3rd Floor
Date and Time : 1-3 July 2022 /10.00-20:00

“ปะติด-ปะต่อ Interior Architecture Thesis Exhibition 2022”
นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Exhibition date: 
1 Jul 2022 - 10:00 to 3 Jul 2022 - 20:00