^ Back to Top

นิทรรศการ "Art & Emotion : ศิลปะและอารมณ์"

นิทรรศการ "Art & Emotion : ศิลปะและอารมณ์"

นิทรรศการ "Art & Emotion : ศิลปะและอารมณ์" ผลงานโดย ภักดี ไชยวรรณ (Phakdee Chaiwan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 1 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Art&Emotion ศิลปะและอารมณ์
จากใจสู่...ความฝัน
ศิลปะ (Art) เป็นอารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ ของศิลปินในแต่ละคน ซึ่งอาจจะมีรูปแบบที่แสดงออกเป็นรูปธรรมที่แตกต่างกันออกไป ของแต่ละบุคคล ตามยุคสมัยและประสบการณ์ที่ต่างกันจึงทำให้ศิลปะ (Art) มีความหลากหลายในด้านการแสดงออก เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ ตามความคิดสร้างสรรค์ ของแต่ละคน บางคนอาจจะชอบเปรียบเทียบ เสียดสี บางคนอาจจะชอบความสงบ ร่มเย็น ธรรมชาติ บางคนอาจจะสร้างงานชี้แนะ ชี้นำ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ฯลฯ

ศิลปิน รังสรรค์ผลงานขึ้นมามีเป้าประสงค์ ที่ไม่เหมือนกัน รูปแบบงาน ความสุนทรีย์ เทคนิค วิธีการที่จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ชมได้เสพผลงานด้วยความชื่นชม ข้าพเจ้าได้จัดแสดงงานนิทรรศการศิลปะ ในครั้งนี้อาศัยจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา จากการ เป็นครูศิลปะ ที่ค่อยสั่งสอนชี้นำลูกศิลป์ให้มีวิชาความมรู้ในด้านศิลปะ คุณธรรม จริยธรรม และคอยดู การพัฒนาของนักเรียน ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ช่วยเหลือสังคม และสามารถใช้วิชาความรู้ในด้าน ศิลปะไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นิทรรศการศิลปะของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ไม่ได้ยึดติดรูปแบบ ความคิดความรู้สึก เทคนิควิธีการ เป็นผลงานที่แสดงออกที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน จึงได้ให้ชื่องาน นิทรรศการครั้งนี้ว่า ศิลปะและอารมณ์ ( Art and Emotion)

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ คุณสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน อาจารย์นริศ รัตนวิมล (พี่เล็ก),อาจารย์สนอง สันสิต, อาจารย์กมล สาลิกานนท์ ,อาจารย์อดุล สลักลาย, อาจารย์สมบัติ เทียนเล็ก, อาจารย์เรวัต ยุทโท , เพื่อนกลุ่มพละศึกษา รุ่น 2 วิทยาลัยอาชีพครู เชียงราย, เพื่อน ส.น.ส. 20/22 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม,เพื่อนเอกศิลปะ รุ่น 2 วิทยาลัยครูเชียงใหม่, ที่ได้ให้เกียรตินำผลงานมาร่วมแสดง และนายวรรธกร กาวินคำ ศิษย์เก่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ที่ช่วย เหลือในการออกแบบ เรียบเรียง จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และกราบขออภัยบางท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ขอบคุณครับ
นายภักดี ไชยวรรณ
25 มีนาคม 2565

--------------

ศิลปินรับเชิญ
สนอง สันดุสิต
นริศ รัตนวิมล
สมพงษ์ สารทรัพย์
กมล สาริกานนท์
สุวิทย์ ใจป้อม
บรรจบ ปูธิปิน
สุจินตน์ สุริยะนภาฤกษ์
วรรธกร กาวินคำ
เจริญ มาบุตร
อดุลย์ สลักลาย
สมบัติ เทียนเล็ก
เรวัต ยุทโท
เกษร เจริญยิ่ง
อันธิกา วันทา
กบินทร์ เตชวงศ์
สมจิตร ลีลาน้อย
ด.ญ.ญารินดา ลีลาน้อย

---------------

นิทรรศการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 1 ขัวศิลปะ เวลา 09.00 – 18.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม)

---------------------

Opening Reception
9 April - 8 May 2022
At Artbridge Chiangrai (ABCR)
Open daily
09:00 am - 06:00 pm Admission Free

Exhibition date: 
9 Apr 2022 - 09:00 to 8 May 2022 - 18:00