^ Back to Top

นิทรรศการแฟชั่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ THE FUTURE OF FASHION - CULTURE FOR CREATIVE TOURISM EXHIBITION AND SEMINAR

นิทรรศการแฟชั่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ THE FUTURE OF FASHION - CULTURE FOR CREATIVE TOURISM EXHIBITION AND SEMINAR

นิทรรศการแฟชั่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ THE FUTURE OF FASHION - CULTURE FOR CREATIVE TOURISM EXHIBITION AND SEMINAR โดยโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (DEVELOPMENT OF CREATIVE TOURISM) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ จัดแสดงวันที่ 2 - 12 พฤศจิกายน 2564 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน : Rajdumnern Contemporary Art Center

นิทรรศการแฟชั่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์
THE FUTURE OF FASHION - CULTURE FOR CREATIVE TOURISM EXHIBITION AND SEMINAR

(ภายใต้โครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากจังหวัดน่านสู่สากลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้รับทุนจากโครงการ “สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2” ช่วงที่ 2)

โดย
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (DEVELOPMENT OF CREATIVE TOURISM) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายใต้ โครงการย่อยที่ 1.1
โครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากจังหวัดน่านสู่สากลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และ
หน่วยปฏิบัติการวิจัยแฟชั่นและนฤมิตศิลป์
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดแสดงวันที่ 2 - 12 พฤศจิกายน 2564
10.00 - 19.00 น.

Exhibition date: 
2 Nov 2021 - 10:00 to 12 Nov 2021 - 19:00