^ Back to Top

นิทรรศการ "คุรุสติ : GURU MIND"

นิทรรศการ "คุรุสติ : GURU MIND"

นิทรรศการ "คุรุสติ : GURU MIND" ผลงานโดย ชวลิต อุ๋ยจ๋าย (Chavalit Auyjay) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564 ณ People's Gallery ห้อง P3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

คุรุสติ
วันที่ : 01 เมษายน 2564 - 02 พฤษภาคม 2564
สถานที่: People's Gallery ห้อง P3
โดย ชวลิต อุ๋ยจ๋าย

ข้าพเจ้าบันทึกภาพความประทับใจจากวิถีชีวิต ทิวทัศน์หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยเป็นผู้สังเกตและเฝ้าดูการดำเนินไปตามธรรมชาติ แล้วนำมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนความงาม สภาวะของความเคลื่อนไหว การเติบโต ความเปลี่ยนแปลงและความจริงอันเป็นสัจธรรมของธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอเป็นธรรมดา เป็นเสมือนครูในการสังเกต เรียนรู้ชีวิตและอบรมจิตใจของตนเองให้เกิดการขัดเกลา

Exhibition date: 
1 Apr 2021 - 10:00 to 2 May 2021 - 21:00