^ Back to Top

นิทรรศการ "ยามพลบ : DUSK"

นิทรรศการ "ยามพลบ : DUSK"

นิทรรศการ "ยามพลบ : DUSK" ผลงานโดย ชัยรัตน์ มงคลนัฏ (Chairat Mongcolnut) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564 ณ People's Gallery ห้อง P2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

ยามพลบ
วันที่ : 01 เมษายน 2564 - 02 พฤษภาคม 2564
สถานที่: People's Gallery ห้อง P2
โดย ชัยรัตน์ มงคลนัฏ

บรรยากาศรอบกายในทุกชั่วขณะนั้น กระทบความรู้สึกภายในจิตใจของผู้คนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ผู้คน พืชพรรณ สถาปัตยกรรม หรือแม้กระทั่งข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงความคิดและอารมณ์ให้สั่นไหวไปตามแต่ประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคน

นิทรรศการ "ยามพลบ"  แสดงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจที่เกิดขึ้นจากบรรยากาศรอบกาย ผสมผสานจินตนาการและคติความเชื่อตามแบบวิถีชีวิตไทยโบราณ โดยนำเสนอภาพตามลำดับช่วงเวลายามเย็นจนถึงดึกสงัด สื่อถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกในแต่ละช่วงเวลา

Exhibition date: 
1 Apr 2021 - 10:00 to 2 May 2021 - 21:00