^ Back to Top

ินิทรรศการ "กลางใจราษฎร์" หกทศวรรษแห่งการทรงงาน

นิทรรศการ "กลางใจราษฎร์" หกทศวรรษแห่งการทรงงาน ที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดการครองราชย์กว่า 60 ปี ในงาน "กรุงเทพเมืองหนังสือโลก" ณ บูธนิทรรศการ เอเซียบุ๊คส รอยัลพารากอน ฮอลส์ 2 ซอย วรรณกรรม ศูนย์การค้า สยามพารากอน ชั้น 5 ในวันที่ 21-23 เมษายน 2556

Exhibition date: 
21 Apr 2013 (All day) to 23 Apr 2013 (All day)