^ Back to Top

นิทรรศการ “Her Love”

นิทรรศการ “Her Love”

นิทรรศการ “Her Love” ผลงานโดย กลุ่มศิลปินหญิง 8 คน จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ YELO House

กุมภาพันธ์นี้ ชวนทุกคนมาแลกเปลี่ยนมุมมองความรักกับนิทรรศการ “HER LOVE”
โดย HERspective กลุ่มศิลปินหญิง 8 คนที่รวมตัวกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความรักผ่านมุมมองอันหลากหลาย

♥️ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
♥️ YELO House @yelohouse
♥️ พิธีเปิด 1 กุมภาพันธ์ / 18.00 น.

@atchalinee
@onanong_collection
@collagecanto
@pang_torsuwan
@taitaiinthuon
@kiddodog
@nari.luna
@crushonink

Venue: 
Exhibition date: 
1 Feb 2020 - 09:00 to 28 Feb 2020 - 21:00