^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ “Looking 8”

นิทรรศการศิลปะ “Looking 8”

นิทรรศการศิลปะ “Looking 8” ผลงานโดย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 25 ธันวาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 17:00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน : Rajdumnern Contemporary Art Center

นิทรรศการศิลปะ “Looking 8”
โดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 25 ธันวาคม 2562
(พิธีเปิดวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 17:00 น.)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
facebook.com/looking.art.exhibition

___________________________________

กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “Looking 8”
โดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 17:00 น.
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เวลา 16:00 น.
– ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เวลา 16:30 น.
–  คณาจารย์ ศิลปิน นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันบริเวณ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เวลา 17:00 น.
–  ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธงชัย รักปทุม ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
–  นางสาวนวพร ลอยฟ้า (พิธีกร) กล่าวรายงาน
–  ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวต้อนรับ
–  ผู้แทนนักศึกษามอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
–   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพพิมพ์) กล่าวถึงที่มาของนิทรรศการ
–   ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธงชัย รักปทุม ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดนิทรรศการ
–  ผู้แทนนักศึกษามอบของที่ระลึกให้แก่ประธาน
–  ประธาน ศิลปินรับเชิญ คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน
–  ผู้แทนนักศึกษานำประธานในพิธีเดินชมนิทรรศการ
–  ประธานเดินทางกลับ

Exhibition date: 
3 Dec 2019 - 10:00 to 25 Dec 2019 - 19:00