^ Back to Top

นิทรรศการพิเศษ “จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”

นิทรรศการพิเศษ “จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”

นิทรรศการพิเศษ “จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2562 และจะมมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร : National Museum Bangkok

กรมศิลปากร กำหนดจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร) สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓, ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒

ในนิทรรศการจะพบโบราณวัตถุจากสุสานจิ๋นซี ฮ่องเต้ มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน อายุกว่า ๒,๗๐๐ ปี จำนวน ๘๖ รายการ (๑๓๓ ชิ้น) ในจำนวนนี้ ๑๗ รายการ เป็นโบราณวัตถุชั้นเยี่ยม โดยหลังจากมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ กรมศิลปากรจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการเป็นกรณีพิเศษ ๒ วันคือ วันจันทร์ที่ ๑๖ – วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน และหลังจากนั้นตั้งแต่วันพุธที่ ๑๘ กันยายน จนถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จะเปิดให้เข้าชมตามวันทำการปกติคือ วันพุธ – วันอาทิตย์ (ปิดเฉพาะวันจันทร์ และวันอังคาร) ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทย ๓๐ บาท ชาวต่างชาติ ๒๐๐ บาท

Exhibition date: 
15 Sep 2019 - 09:00 to 15 Dec 2019 - 16:00