^ Back to Top

นิทรรศการ "ร่องรอย วิถี ใต้ : Trace of the South"

นิทรรศการ "ร่องรอย วิถี ใต้ : Trace of the South"

นิทรรศการ "ร่องรอย วิถี ใต้ : Trace of the South" ผลงานโดย ไซนับ หะยีเจ๊ะดอเลาะ (Sainab Hayeejehdolah) และ พฤตินันทร์ ดำนิ่ม (Phruttinun Dumnim) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 29 กันยายน 2562 ณ People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P 1-2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

ร่องรอย วิถี ใต้

วันที่ : 05 กันยายน - 29 กันยายน 2562
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P 1-2

โดย ไซนับ หะยีเจ๊ะดอเลาะ และ พฤตินันทร์ ดำนิ่ม

ศิลปินบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านผลงานที่สร้างสรรค์จากเรื่องราวของคนไทยพุทธ ไทยมุสลิม และสัตว์ เพื่อสะท้อนความหลากหลายเรื่องวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนสะท้อนมิติชีวิตและความสัมพันธ์ของคนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังคงมีความรัก ความสุข ความทุกข์ ความสมหวัง ความผิดหวัง ความอบอุ่น ความห่วงหาอาทร และตระหนักได้ในที่สุดว่า ความหมายที่แท้จริงของคำว่า "ครอบครัว" คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Exhibition date: 
5 Sep 2019 - 10:00 to 29 Sep 2019 - 21:00