^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ "เสียงกระซิบจากบรรพบุรุษ : Whisper from the Past"

นิทรรศการศิลปะ "เสียงกระซิบจากบรรพบุรุษ : Whisper from the Past"

นิทรรศการศิลปะ "เสียงกระซิบจากบรรพบุรุษ : Whisper from the Past" ผลงานโดย ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล (Teerawat Nutcharoenpol) จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562 และมีพิธีเปิดวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 18:00 น. ณ พีเพิลส์แกเลอรี่ ห้อง P1, P2 ชั่้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการศิลปะ
WHISPER FROM THE PAST
เสียงกระซิบจากบรรพบุรุษ

โดย ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล

เริ่มให้ชมตั้งแต่ 30 พ.ค.-30มิ.ย. 2562
วันเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่8 มิ.ย. 2562 เวลา18:00 น. พีเพิลส์แกเลอรี่ ห้อง P1,P2 ชั่้น2 ณ Baccหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เสียงกระซิบจากบรรพบุรุษ
มนุษย์มีการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมาช้านาน แยกตามลักษณะแวดล้อม ชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ ความอาวุโส และทัศนคติที่ไปในทิศทางเดียวกัน แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ความเชื่อที่คนรุ่นก่อนปฏิบัติสืบมา กลับถูกมองว่าล้าหลังและเกิดชุดความคิดในรูปแบบของคนยุคสมัยใหม่แทนที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เห็นได้จากลักษณะแวดล้อม ความคิด นิสัย จิตใจของคน คำถามที่เกิดขึ้นคือ เรากำลังดำเนินไปข้างหน้าอย่างเหมาะสมหรือไม่ แล้วจะทำอย่างไรให้คนรุ่นก่อนเชื่อมกับคนรุ่นใหม่ได้ในปัจจุบัน

การที่แนวคิดใหม่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อเก่าๆ เป็นสิ่งที่ผมสนใจและเห็นสิ่งนี้ควบคู่กันมาอย่างยาวนานในโลกของเรา มีความเชื่ออยู่เสมอว่าสองสิ่งนี้มิได้เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อันจะหาจุดเชื่อมต่อมิได้ เพียงแต่ปัจจุบันถูกตีความใหม่ โดยอิงความคิดส่วนตัวมากขึ้น ทุกคนมีอิสระในการวิพากษ์สังคมทั้งประเด็นทั่วไปจนถึงประเด็นที่มีความอ่อนไหวหรือรุนแรง

ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างผลงานชุดเสียงกระซิบจากบรรพบุรุษ ความรัก ความหวัง ความหวงแหนล้วนเป็นความรู้สึกที่คนรุ่นก่อนปรารถนาจะสืบต่อคุณค่าความดีงามที่ยังพอจะหลงเหลือในปัจจุบัน ผ่านสัญลักษณ์ทางวัตถุ เรื่องราวสุนทรียศาสตร์ ชีวิต วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ภาพเขียนจิตรกรรมโบราณ ล้วนเป็นศิลปะของไทยในอดีต อันเป็นฐานรากเหง้าและต้นกำเนิดที่เติบโตอยู่ในตัวของผม ต้องการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับสัญลักษณ์ของความทันสมัยและร่วมสมัย ซึ่งได้รับการถ่ายทอดออกมาในรูปคน สัตว์ วัตถุสิ่งของ และสัญลักษณ์ต่างๆ เพียงอยากให้คนรุ่นใหม่ลองมองย้อนในความตั้งใจของบรรพบุรุษ เปิดใจทำความเข้าใจในสิ่งที่คิดว่าล้าหลัง อาจเกิดสิ่งใหม่ในทางสร้างสรรค์ และมีคุณค่าต่อใจทุกคน

ในนิทรรศการครั้งนี้ เป็นผลงานที่ทำสองช่วงเวลา คือในปีปัจจุบัน 2562 ซึ่งแรงบันดาลใจในสถานที่ที่นำมาถ่ายทอดคือ จ.พระนครศรีอยุธยา ตามศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ณ บริเวณนั้น รูปแบบการเขียนเป็นเทคนิคเสมือนจริงและใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสารเล่าเรื่อง ในช่วงที่สอง คือปี 2553 เป็นผลงานเก่าที่บันทึกเหตุการณ์ความไม่สงบ เกิดขึ้นใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เป็นชุดผลงานที่บันทึกความรู้สึกของผมและสร้างสรรค์เป็นภาพเขียนจิตรกรรม เทคนิคที่ใช้เป็นวิธีเขียนแบบภาพจิตรกรรมไทยโบราณ ทับซ้อนด้วยภาพตึกราบ้านช่องในปัจจุบัน

ในชุดผลงานนี้ เราจะเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสัญลักษณ์เด่นชัด คือ การอุ้มปลา อุปมาปลาสีน้ำเงินเป็นดั่งความปรารถนา ความฝัน โดยมี ฉันทะ เป็นหลักธรรมนำทาง เป็นกำลังแห่งการเริ่มต้นลงมือทำด้วยความรัก ความชอบ มีคุณค่า คุณธรรม ดีงาม บริสุทธิ์อย่างแท้จริง โอบอุ้มและส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ มีชื่อว่า “ปลาฉันทะ”

By Teerawat Nutcharoenpol
โดย ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล

--------------------------------------------

Opening 18:00 hrs. Saturday 8 June 2019
Exhibition 30 May-30 June 2019
(Close Mondays)
People’s Gallery P1,P2 room 2nd floor artHUB@bacc, Bangkok Art and Culture Centre

Whisper from the Past
People have been living together in society for a long time. Each group has shared the same geographical territory, race, religion, belief, age, and attitude. As time passed by, old beliefs were considered as obsolete and taken over by modern thoughts. The easily seen rapid changes are from social environment, nature, and mindset of people in a society. So I started to question if we are moving towards the future properly, and how we can connect the old generation to the young generation.

The connection between traditional and modern beliefs is my interest. They have been going together for a long time in my opinion. I always believe they have not been absolutely changed or different until not able to find a connecting point, but just were newly interpreted by referring more personal thoughts. Everyone has freedom to criticize social issues from general, sensitive to severe topics.

All of the above has inspired me to create the works of Whisper from the Past. Love, hope, and cherishing all are the feelings inside our ancestors’ hearts to preserve and pass forward values which still appear in present through historical symbols, aesthetic stories, lives, cultures, architectures, or mural paintings. These all are Thai ancient art which have rooted and grew inside me. My intention is to harmoniously interweave traditional cultures and modern contemporary symbols expressed through humans, animals, objects, and symbols. Hopefully the new generation start to look back to their ancestors’ wills and open their minds to understand what they think outdated before. From that, a new thing might happen in creative way and becomes valuable to everyone’s heart.

In this exhibition, the artworks were created in two periods of time. For present 2019 works, I have been inspired from historical architectures and antiquities in Phra Nakhon Si Ayutthaya. I used realistic technique to portray and chose symbols for storytelling. Another pieces from 2010 are my previous works conveying a civil unrest the center of Bangkok. The works recorded my personal feelings and were created as paintings. Thai mural painting technique was selected and overlapped with houses and buildings pictures in present.

An outstanding symbolic action appearing in this exhibition is holding the blue fish. The blue fish symbolizes a wish or a dream which driven by Chanda (desire to act), the first of the Four Bases of Success – a Buddha’s teaching. It is a power to start doing something with love, value, virtue, and purity. Besides, it is like holding the abundance and pass on to the next generation. “Chanda” is the name of the blue fish.

Exhibition date: 
30 May 2019 - 10:00 to 30 Jun 2019 - 21:00