^ Back to Top

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒ : Botanical Art Thailand 2019"

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒ : Botanical Art Thailand 2019"

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒ : Botanical Art Thailand 2019" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง "เครือข่ายวิทย์สานศิลป์" จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง "เครือข่ายวิทย์สานศิลป์"
"สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒"
Botanical Art Thailand 2019

จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์
๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักการและเหตุผล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ซึ่งก่อตั้งขึ้น ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชน นักวิจัย และประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการถ่ายทอดความสวยงามของธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อใช้ประกอบในห้องเรียน บทความวิจัย และเป็นงานอดิเรก กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีผลงานภาพวาดเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก American Society for Botanical Artists เชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ "Botanical Art Worldwide 2018: Linking People to Plants through Botanical Art" ในช่วงวันเวลาเดียวกัน พร้อมกันรวม ๒๕ ประเทศทั่วโลก โดยมีกำหนดจัดงานทุกๆ ๓-๔ ปี สำหรับนิทรรศการของประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre – BACC) ในปีที่ผ่านมา จัดขึ้นในชื่อว่า "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์" มีภาพวาดพฤกษศาสตร์พืชพื้นเมืองไทยร่วมจัดแสดงจํานวน ๖๙ ภาพ เป็นผลงานของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ นักพฤกษศาสตร์ และศิลปินจากทั่วประเทศจำนวน ๕๒ ท่าน

เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ โครงการ อพ.สธ. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงกำหนดจัดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้ชื่อว่า "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒" โดยคาดหวังว่านิทรรศการจะเป็นสายใยยึดโยงความเข้าใจอันดีระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์และประชาชนทั่วไปในระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดความตระหนัก และความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณที่งดงามให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. สนองพระราชดำริการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพื้นเมืองไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
  2. สร้างความเข้าใจและทำให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช ผ่านการชื่นชมความสวยงามของภาพวาดพฤกษศาสตร์
  3. สร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์

รูปแบบการจัดงาน
นิทรรศการแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ การสาธิตการวาดภาพพฤกษศาสตร์ การอบรมระยะสั้น นิทรรศการแสดงภาพวาดออนไลน์ เป็นต้น

กำหนดการจัดนิทรรศการ
จัดแสดงภาพระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๑๓ วัน

สถานที่จัดนิทรรศการ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre - BACC)

หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๓๒, ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๔๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๗๑๗๒ อีเมล sasivimon.swa@mahidol.edu, เว็บไซต์ plantscience.sc.mahidol.ac.th โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ. สธ.) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre - BACC) และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ www.facebook.com/sci-artnetwork อีเมล sciartnetwork@gmail.com

Exhibition date: 
21 May 2019 - 10:00 to 2 Jun 2019 - 21:00