^ Back to Top

นิทรรศการถ่ายภาพนานาชาติ CHANGE บนความเปลี่ยนแปลง

นิทรรศการถ่ายภาพนานาชาติ CHANGE บนความเปลี่ยนแปลง

นิทรรศการถ่ายภาพนานาชาติ "บนความเปลี่ยนแปลง : CHANGE" โดยเครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. ณ โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการถ่ายภาพนานาชาติ CHANGE บนความเปลี่ยนแปลง
วันที่ : 07 พฤษภาคม - 09 พฤษภาคม 2562
สถานที่: โถงชั้น 1
โดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์
พิธีเปิด วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม เวลา 13.00 น.

CHANGE บนความเปลี่ยนแปลง มุ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงบนโลก การดำรงอยู่ร่วมกันของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทั้งที่มีความเป็นเอกภาพและความแตกต่าง รวมทั้งวิถีแบบดั้งเดิมกับความเปลี่ยนแปลงของวิถีสมัยใหม่ทั้งที่ไร้ระเบียบ ยุ่งเหยิง จนถึงรูปแบบที่อยู่ร่วมกันอย่างมีสัมพันธภาพกลมกลืน

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “บนความเปลี่ยนแปลง” นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกัน ทั้งวิถีดั้งเดิมและวิถีสมัยใหม่ ตลอดจนร่องรอยของสัญญะแห่งกาลเวลา ที่ยังคงกลิ่นอายของวิถีเดิมที่อยู่ท่ามกลางวิถีใหม่ ซึ่งฝ่ายที่มุ่งการอนุรักษ์และฝ่ายนำการเปลี่ยนแปลงจงใจให้โลกทั้งสองขั้วดำรงอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว ผลงานภาพถ่ายในช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นหลักฐานว่ามนุษย์ควรตระหนักรู้ถึงความเลื่อนไหลของปรากฏการณ์...เพียงรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความสุขก็เริ่มต้น

กำหนดการ พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00 น.    ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
เวลา 13.15 น.    กล่าวรายงานโดย  ผู้แทนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
เวลา 13.20 น.    อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม (ประธานในพิธี) กล่าวเปิดงาน  ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์เครือข่ายนิเทศศาสตร์ และรับชมการแสดงจากมหาวิทยาลัยสยาม
เวลา 13.45 น.    ชมนิทรรศการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น
โทร 0816657637 

Exhibition date: 
7 May 2019 - 10:00 to 9 May 2019 - 21:00