^ Back to Top

นิทรรศการ "สะดม : LOOT"

นิทรรศการ "สะดม : LOOT"

นิทรรศการ "สะดม : LOOT" ผลงานโดย ณัฐดนัย จิตต์บรรจง (Natdanai Jitbunjong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ แกลเลอรี่เว่อร์ : Gallery VER

LOOT : สะดม
By Natdanai Jitbunjong
Venue: Gallery VER Project Room
From 9th March - 11th May 2019
*** opening reception: 9 March 2019 from 6 pm onwards ***

สะดม (Loot) เกิดจากการประกอบร่างทางความคิดในบริบทของการล่าอาณานิคมยุคใหม่ โดยเฉพาะในช่วงสงครามเวียตนาม ลาว เขมร รวมทั้งประเทศไทย ที่ณัฐดนัยเห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณจำนวณมหาศาลนั้น เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาวุทโธปกรณ์เพื่อมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอำนาจทางทหาร และเมื่อร่วมมือกันก่อตั้งเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) 11 ประเทศ (ประเทศไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมยนีมาร์ ลาว เวียตนาม กัมพูชา บรูไน และติมอร์ เลสเต้) แล้วก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าการพัฒนาแข่งขันเรื่องอาวุธเป็นประเด็นต้นๆ ของแต่ละประเทศ จึงเป็นที่มาของการทำงานผ่านสัญญะทางอาวุธคือลูกกระสุน(ปืน) จาก 11 ประเทศ

ลูกกระสุน(ปืน) เสมือนเป็นภาพแทนของความรุนแรง การเข่นฆ่า คุกคาม ทำลาย โดยที่นักปฏิบัติการศิลปะคนนี้แลกมาด้วยกระบวนการทางศิลปะของเขา ซึ่งกระบวนการทำลูกกระสุนก็ไม่ต่างจากรัฐต้องใช้เงินตราจำนวนมหาศาลซื้อมาจากมหาอำนาจ แต่ในปฏิบัติการทางศิลปะนั้น มันเป็นมนต์เสน่ห์ทางวัตถุที่เขาได้หลอมรวม ขัดถู เคลือบเงา จนออกมาเป็นลูกกระสุน(ปืน)ทางศิลปะ ที่ฝังแฝงด้วยนัยยะ ความหมายของการสะดมรมยาจากศาสตราวุธแห่งอำนาจ

เกี่ยวกับศิลปิน
ณัฐดนัย จิตต์บรรจง เป็นนักปฏิบัติการศิลปะ (Artistic Practice) รุ่นใหม่ที่สนใจบริบทโครงสร้างอำนาจทางสังคม การเมือง ผ่านวัตถุ ความเป็นวัตถุ และตัวบทบาทของมติทางประวัติศาสตร์ ซึ่งผลงานของเขาในชุดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผลงานในโครงการ Brandnew (2017) ชุด Coup d’Etat, โครงการ Early Years Project (2018) ชุด Heirs, ผลงานในเทศกาลศิลปะ Khonkaen Manifesto 2018 ชุด A Massacre (2018) เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการสร้างผลงานของเขาที่เป็นแนวทางของการวิจัยเชิงศิลปะ (Artistic Research) กล่าวคือผู้สร้างงาน (ศิลปะ) ในฐานะผู้ลงแรงขุดค้นข้อมูล เรื่องราวต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำมาเป็นฐานข้อมูลในการประกอบร่างของชิ้นงาน เพื่อนำเสนอในพื้นที่การแสดง และที่สำคัญการลงแรงเพื่อสร้างประดิษฐกรรมของชิ้นงานนั้นเป็นกระบวนการแปรรูปทั้งจากข้อมูล แนวคิด มาสู่วัสดุ วัตถุ และพื้นที่สถาปนาทางศิลปะ แรงขับและพลวัตรเหล่านี้ จักเกิดไม่ได้ถ้าผู้สร้างงานไม่ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นนักปฏิบัติการทางศิลปะ เช่นเดียวกับผลงานชุด สะดม (Loot)

คัดย่อจากบทความโดย ถนอม ชาภักดี

----------//--------

Loot began with an assembly of body of thoughts in modern colonial context, mainly during the period of wars in Vietnam, Laos, Cambodia, as well as Thailand. Nutdanai recognised an enormous amount of expense spent on warfare equipment to strengthen military power, at the same time, establishing Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) of 11 countries (Thailand, Singapore, Philippines, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lao, Vietnam, Cambodia, Brunei, and Timor Leste). It is apparent that military force development is top on the list of each countries. This leads to working with symbolism in weapon, which are bullet from 11 countries.

Bullets symbolise violence, murder, threat, and destruction, that this artistice practitioner traded with his practice. The process of creating these bullets is no difference than how the state needs an immense amount of money bought from its power. However, in this artistic operation, it is a physical charm in the object that he has molded, polished, and varnished into artistic bullets which conceals metaphor of anesthetic from weaponry of power.

About artist
Natdanai is a new gen artistic practitioner who is interested in power structure of social and politic through objects and the role of historical dimension. His past works, such as Coup d’Etat series in Brandnew Project (2017), Heirs series in Early Years Project (2018), and A Massacre (2018) in Khonkaen Manifesto 2018, all point to his process which based on artistic research. The practitioner is the one who puts labor in unearthing informations, stories, intels, that are vital elements that lead to base knowledge in assembling his work, in order to present them in the exhibition space. More importantly, putting labor into fabricating his work is a process of transforming information and idea into material and object, as well as art establishment. Such force and dynamic shall never come fruitful unless the creator does not consider the role of an art practitioner, as well as the series Loot.

Excerpt from Writing by Thanom Chapakdee

Exhibition date: 
9 Mar 2019 - 12:00 to 11 May 2019 - 18:00