^ Back to Top

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "รุก-ล้ำ : ROOK-LUM"

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "รุก-ล้ำ : ROOK-LUM"

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "รุก-ล้ำ : ROOK-LUM" ผลงานโดยนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 7 เมษายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

รุก-ล้ำ Thesis Exhibition
วันที่ : 02 เมษายน - 07 เมษายน 2562
สถานที่: โถงชั้น L
โดยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เปิดงานวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.

รุก-ล้ำ "ROOK-LUM Thesis Exhibition" นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายใต้หัวข้อ Design For Future หรือ การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคต จากไอเดียความคิดว่าที่บัณฑิตสายงานออกแบบสู่กระบวนการศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์ ขีดเขียนถ่ายทอดออกมาสู่ผลิตภัณฑ์ชิ้นงานจริง ที่สามารถใช้งานได้จริง ภายใต้หัวข้อ Design for Future ซึ่งเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคต โดยมีทั้งการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของใช้ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงเครื่องแต่งกายจากแรงกาย และไอเดียของว่าที่นักออกแบบหน้าใหม่ ผ่านความพยายามและตั้งใจ สู่ผลงานสร้างสรรค์ที่นำมาจัดแสดงกับงาน "รุกล้ำ"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววัชราภร จิโรปการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
เบอร์โทรติดต่อ/Mobile 082-5293513
Website/Facebook ออกแบบผลิตภัณฑ์เพาะช่าง

Exhibition date: 
2 Apr 2019 - 10:00 to 7 Apr 2019 - 21:00