^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่าย “Experience Thailand”

นิทรรศการภาพถ่าย “Experience Thailand”

นิทรรศการภาพถ่าย “Experience Thailand” ผลงานโดย Alexander Von Wiedenbeck จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2562 ณ ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการภาพถ่าย “Experience Thailand”

ปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติ ที่เดินทางมาขายแรงงานในอุตสาหกรรมหลัก เช่น ประมงและประมงต่อเนื่อง จังหวัดสมุทรสาครเป็นจุดหมายหลักของประชากรชาวพม่ามากกว่า 100,000 คนต่อปี ทำให้เมืองสมุทรสาครถูกขนานนามเป็น เมืองพม่า พวกเขาเข้ามาพร้อมครอบครัวและผู้ติดตาม สิ่งที่ทาง “มูลนิธิรักษ์ไทย” เล็งเห็นถึงความสำคัญ นั้นก็คือ เด็กๆ หรือลูกแรงงาน ที่เข้าไม่ถึงการศึกษา อยู่ในชุมชนลำพังโดยที่พ่อแม่ออกไปทำงานนอกบ้าน โดยที่ไม่มีใครดูแล

ปัจจุบันยังมีเด็กข้ามชาติที่เสี่ยงต่อการเป็นแรงงานเด็ก ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาและขาดความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ สิทธิ และทักษะชีวิตขั้นพื้นฐาน Photographer Alexander ได้ถ่ายทอด “ภาพสะท้อนสังคม” ที่ให้มันเล่าเรื่องถึงความรู้สึก และความเป็นอยู่ ที่ใครหลายคนไม่เคยรู้มาก่อน

มูลนิธิรักษ์ไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนา แก้ไขปัญหาทางสังคม และมีโครงการต่างๆในพื้นที่ขาดโอกาส ในเรื่องเด็กแรงงานข้ามชาติ เรื่องโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย รวมถึงการส่งเสริมอาชีพในกลุ่มผู้หญิง หากเกิดภัยพิภัยทางเรายังลงไปช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน และฟื้นฟูระยะยาว

ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอชุดภาพการทำงานแก่สาธารณะผ่านนิทรรศการภาพถ่าย “Experience Thailand” ทุกภาพจะสะท้อนถึงการทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย ในการช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ต่างๆ โดยช่างภาพชื่อดังระดับโลก Alexander Von Wiedenbeck ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เริ่มวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2562

Exhibition date: 
26 Feb 2019 - 10:00 to 17 Mar 2019 - 21:00