^ Back to Top

นิทรรศการ "ACT TWIST"

นิทรรศการ "ACT TWIST"

นิทรรศการ "ACT TWIST" ผลงานโดย โศภิรัตน์ ม่วงคำ (Sophirat Muangkum), ประพจน์ คำจินดา (Prapoj Kumjinda) และ Mr.Zen จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2561 - 7 มกราคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ อะเคลย์แกลอรี่ : A Clay Gallery

“ ACT TWIST “ GROUP ART EXHIBITION
BY SOPHIRAT MUANGKUM / PRAPOJ KUMJINDA / MR.ZEN

OPENING DAY : FRIDAY 7 DECEMBER 2018
A CLAY GALLERY , AT 19.00 P.M.

หลายๆครั้งที่นิทรรศการของกลุ่มศิลปิน เกิดจากการรวมตัว ที่เริ่มต้นมาจากความชอบและจุดยืนที่ไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้ ก็คงไม่ต่าง

เพียงแค่เริ่มต้นของชื่อนิทรรศการ “ ACT TWIST “
อ่านอย่างผิวเผิน มันมีนัยยะรวมไปถึง “การกระทำ” และ “การบิดเกลียว”

ดังนั้น ในนิทรรศการครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของความชอบ รสนิยม หรือสิ่งนามธรรม แต่ยังรวมถึง การกระทำที่เกิดจากความเชื่อมต่อจากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมและการก้าวข้ามขอบเขตของสิ่งที่เคยทำ โดยถูกหล่อหลอมให้เป็นงาน ในรูปแบบที่เป็นตัวตนของศิลปินแต่ละคน

คงมีนิทรรศการกลุ่มไม่มากนัก ที่นอกจากศิลปินแต่ละคนจะมีจุดเชื่อมต่อในเรื่องของจุดยืนและทัศนคติ ยังต้องปล่อยตัวตนให้เป็นอิสระเพื่อออกนอกกรอบอย่างแท้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nammon Ninlamot

Exhibition date: 
7 Dec 2018 - 07:30 to 7 Jan 2019 - 22:20