^ Back to Top

นิทรรศการ "รุกขะ เทวะ : Rúkkhá Dhēvá"

นิทรรศการ "รุกขะ เทวะ : Rúkkhá Dhēvá"

นิทรรศการ "รุกขะ เทวะ : Rúkkhá Dhēvá" ผลงานโดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ (Somsak Pattanapitoon) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 - 30 กันยายน 2561 และจะมีพิธี้ปิดในวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

“รุกขะ เทวะ “ Rúkkhá Dhēvá

ขอเชิญทุกท่านร่วมชมผลงาน
“รุกขะ เทวะ “ นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย โดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
วันที่ 14 - 30 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 17:00 น. (หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
จัดแสดง : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Artist Talk : รุกขะ เทวะ กับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 14 ก.ย. 2561 เวลา 15:00-17:00น.
โดย ศิลปินเจ้าของผลงานและตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่

พิธีเปิด : โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรลักญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป

Artist & ภัณฑารักษ์ อลิซ วิชช์โชติ tour : 15 ก.ย. 2561 14:00

“ หลายคนคงมีโอกาสเห็นการสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่ายขาวดำโดยการใช้ฟิลม์อินฟราเรด ของคุณสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ ที่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ทั้ง 3 ชุดผลงาน และในปีนี้ “รุกขะ เทวะ” เป็นอีกหนึ่งชุดผลงานภาพถ่ายที่ใช้เวลาในการบันทึกภาพกว่า 5 ปี ในสถานที่เดียว คือ ท่าปอม คลองสองน้ำ จ.กระบี่ โดยเริ่มบันทึกภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 -2561
ในแต่ละครั้งที่ได้ไปบันทึกภาพ คุณสมศักดิ์ได้มองลึกเข้าไปในธรรมชาติที่มีความแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จึงเป็นที่มาของการนำความเชื่อ ความรู้สึกและจินตนาการอันหลากหลายมาใช้ในการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานชุดนี้ ”

“รุกขะ เทวะ” แฝงเรื่องราวของ ความคิด ความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงและไม่เคยหยุดนิ่ง
จากอดีตกาลที่เคยสงสัยและความไม่เข้าใจ ความเกรงกลัว เคารพ นับถือ จนเริ่มโยงใยพัฒนา ผสมผสาน กำเนิดความเชื่อ ประเพณี บริบททางวัฒนธรรมมากมาย
จวบจนปัจจุบัน เรามุ่งมั่นพัฒนาวิทยาการทุกๆด้าน เกิดความคิดและความเข้าใจว่าได้หยั่งรู้แท้จริงในสรรพสิ่ง แต่ขณะเดียวกันนั้น มนุษย์เองก็กำลังค่อยๆก้าวรุกล้ำ และสั่นคลอนศรัทธายำเกรงที่เคยมีมาช้านาน
เมื่อคติความเชื่อที่แฝงการ ”อนุรักษ์” อันเคยเป็นปราการคอยปกป้องถูกทำลายลง สมดุลแห่งธรรมชาติจะดีดุจดั่งเดิมนั้น ย่อมยากจะรักษาไว้เช่นกัน คติความเชื่อปัจจุบันใดเล่าที่จะมอบสมดุลกลับมาดีดังเดิม

Exhibition date: 
14 Sep 2018 - 09:00 to 30 Sep 2018 - 16:30