^ Back to Top

นิทรรศการ ๑๐๐ แรงบันดาลไทย

นิทรรศการ ๑๐๐ แรงบันดาลไทย

นิทรรศการ ๑๐๐ แรงบันดาลไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 13 กันยายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน : Rajdumnern Contemporary Art Center

6 นักออกแบบหลัก
นิทรรศการ ๑๐๐ แรงบันดาลไทย

กฤษดา วงศ์อารยะ
ไพโรจน์ ธีระประภา
ปณต ทองประเสริฐ
ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
รศ.อาวิน อินทรังษี

ชมผลงานของนักออกแบบกลุ่มเซียมไล้™
ผลงานนักออกแบบรับเชิญ และผลงาน
ของนักศึกษา รวมทั้งสิ้นกว่า 100 ชิ้นงาน

...............................................

พบกับ...ผลงานจริงของนักศีกษา
ที่เข้าร่วมฝึกงานในโครงการ ๑๐๐ แรงบันดาลไทย

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์
• สรชา หลวงพิทักษ์
• ภัทรพร สิเนหารุณ
• น้ำเชี่ยว แม้นพ่วง
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
• วิภาดี แซ่ลิ่ม
• ชุติมน ธำรงโชติ
---------------------------------------------
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
• พงศ์ธร ดีสะท้าน
---------------------------------------------
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
• วิวิศนา หาเพิ่มพูล
...............................................

นิทรรศการ ๑๐๐ แรงบันดาลไทย

17 สิงหาคม - 13 กันยายน 2561
ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
อังคารถึงวันอาทิตย์ 10:00 - 19:00 น. 
ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Exhibition date: 
17 Aug 2018 - 10:00 to 13 Sep 2018 - 19:00