^ Back to Top

นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก ผลงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก ผลงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก ผลงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม - 25 ธันวาตม 2561 ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต

นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก
ผลงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

เริ่มวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ - วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
เปิดทุกวัน เวลา ๑๓:๐๐ น. - ๑๖:๓๐ น.

ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
เลขที่ ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. ๐๒-๓๙๒-๔๔๕, ๐๘๗-๓๓๒-๔๕๖๗
Line ID: chakrabhand-ex

๑) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าชม และศึกษาหาความรู้จากงานศิลปกรรมของจักรพันธุ์ โปษยกฤต ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ซึ่งปรับพื้นที่การแสดงหุ่นกระบอกแต่เดิมให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ โดยจัดแสดงภาพเขียน หุ่นกระบอก ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์ หมุนเวียนกันไปทุกๆ ๔ เดือน
๒) นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก เริ่มวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๓) เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา ๑๓:๐๐ - ๑๖:๓๐ น. (หากมีกำหนดหยุดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต)

ค่าธรรมเนียมเข้าชม
- ประชาชนทั่วไป ท่านละ ๑๐๐ บาท
- นักเรียน นิสิตนักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรประจำตัว ท่านละ ๕๐ บาท
- สถาบันการศึกษาขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ ไม่เสียค่าธรรมเนียม กรุณาโทรศัพท์ติดต่อ และส่งหนังสือขออนุญาตเข้าชมล่วงหน้า ๗ วัน มายังมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต โทร. ๐๒-๓๙๒-๔๔๕, ๐๘๗-๓๓๒-๔๕๖๗ (เฉพาะรอบ ๑๐:๐๐ - ๑๒:๐๐ น.)
- เด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ไม่เสียค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ: เนื่องจากพื้นที่นิทรรศการหมุนเวียนนี้ปรับปรุงจากสถานที่ฝึกซ้อมหุ่นกระบอก ภายในบ้านศิลปิน ดังนั้นความจุพื้นที่ภายในโถงแสดงนิทรรศการสามารถรองรับผู้เข้าชมจำนวนจำกัด มูลนิธิฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ผู้ชมทยอยเข้าชมตามความเหมาะสมของสถานที่)

Exhibition date: 
15 Aug 2018 - 13:00 to 16:30