^ Back to Top

นิทรรศการ "#บอร์เดอร์แลนด์ : #BORDERLAND"

นิทรรศการ "#บอร์เดอร์แลนด์ : #BORDERLAND"

นิทรรศการ "#บอร์เดอร์แลนด์ : #BORDERLAND" ผลงานโดย วรัญญู ช่างประดิษฐ์ (Waranyou Changpradit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 26 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

#บอร์เดอร์แลนด์

วันที่ : 01 สิงหาคม - 26 สิงหาคม 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2

โดย วรัญญู ช่างประดิษฐ์
เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น.

เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และโศกนาฏกรรม คือจารึกจากสิ่งที่เพื่อนมนุษย์ปฏิบัติต่อกัน  กำหนดกฎเกณฑ์และตัดสินผ่านมาตรฐานของคนหมู่มาก นามธรรมของความผิดชอบชั่วดีชี้วัดได้ด้วยรูปลักษณ์ภายนอก เพศสภาพ รสนิยม ทัศนคติทางความคิด มุมมองการเมือง ลัทธิความเชื่อ ตลอดจนศาสนาที่เคารพบูชา ข้าพเจ้าจึงตั้งคำถามต่อการให้สถานะต่อสิ่งที่ผิดแผกไปจากตน หรือด้อยกว่า จากคนส่วนใหญ่ ยุติธรรมมากน้อยเพียงใด ในเมื่อไม้บรรทัดของแต่ละคนมีมาตรฐานไม่เท่าเทียมกัน ทั้งหมดนี้คืออัตตาจากการถือมั่นมิใช่หรือ

เมื่อข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงอัตลักษณ์และอัตตาที่ตนมีพบว่าแท้จริงแล้วความเป็นเราเกิดจากความเป็นเขาทั้งสิ้น นับแต่กายวิภาคที่เกิดจากพ่อและแม่ที่มาจากคนละครอบครัวสิ่งแวดล้อมอันเป็นตัวแปร การฟังเพลงสากล หลงใหลในศิลปะวิทยาการแบบไทย ตลอดจนอิทธิพลของการ์ตูนญี่ปุ่น แสดงให้เห็นว่าเราทุกคนต่างมีความแตกต่างที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน เสมือนการปะติด (Collage) ประกอบกันของสิ่งดั้งเดิม เพิ่มเติม ตัดทอน บิดเบือนจากความเป็นจริง ความทรงจำ และทัศนคติส่วนตัว

นิทรรศการชุด #BORDERLAND หรือพื้นที่ชายขอบในตนเองสื่อสารด้วยภาษาภาพ (Narrative) ผ่านตัวละครต่างๆ (Characters) ต่างอิริยาบถและบริบทที่ก้ำกึ่งไม่ชัดเจนต่อสถานภาพว่าภาพที่ปรากฏนั้นคือเทวดานางฟ้า คนธรรมดา หรือแค่เพียงปิศาจ?

Exhibition date: 
1 Aug 2018 - 10:00 to 26 Aug 2018 - 21:00