^ Back to Top

นิทรรศการ “การเดินทาง : Journey”

นิทรรศการ “การเดินทาง” นำเสนอผลงาน ภาพถ่าย ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความทรงจำและความประทับใจที่ศิลปินภาพถ่ายผู้หนึ่งได้ค้นพบและจดบันทึกในรูปของผลงานศิลปะ สะท้อนมุมมองอันเปี่ยมไปด้วยแนวคิดผ่านทางประสบการณ์และสถานการณ์แวดล้อมอันหลากหลาย เมื่อเป้าประสงค์ของการเดินทางในบางครั้งอาจมิใช่การบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง หากแต่เป็นประสบการณ์และคุณค่าทางความรู้สึกที่ได้รับจากสองฟากฝั่งของเส้นทางยาวไกล
Artist: Anak Navaraj
Date: April 2, 2013 - May 12, 2013
Gallery: DOB Hualamphong Gallery

Artist: 
Exhibition date: 
2 Apr 2013 (All day) to 12 May 2013 (All day)