^ Back to Top

นิทรรศการ "รูทเทค™ : RootTech™"

นิทรรศการ "รูทเทค™ : RootTech™"

นิทรรศการ "รูทเทค™ : RootTech™" ผลงานโดย (Tanat Teeradakorn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่ : Bangkok CityCity Gallery

RootTech™
Tanat Teeradakorn
July 14 - August 26, 2018
BANGKOK CITYCITY GALLERY

Opening Reception
Saturday July 14, 2018 from 17:00 - 21:00 hrs.

Bangkok CityCity Gallery is pleased to present RootTech™, a new exhibition by Tanat Teeradakorn, presenting large scale installation, sound installation, sculptures and merchandise. It will be his first solo show with Bangkok CityCity Gallery.

RootTech™ is a company founded and conceptualized by the Bangkok based artist. The aim of the company is to explore contemporary modes of production, conception of space and human identity in relations to digital technology and social discourse in order to find different possibilities and to understand its other meaning by using varied processes to generate numerous forms and narratives.

The RootTech™ exhibition will function as a semi-process/semi-output space, where gallery space, clubbing space and greenhouse are combined in order to challenge visitors to question today’s modes of production and re-imagine other realities that may open to other modes of production.

RootTech™ a solo exhibition by Tanat Teeradakorn will be at Bangkok CityCity Gallery (Sathorn Soi 1 - near MRT Lumpini station - parking at 123 parking) from Saturday July 14 - August 26, 2018. The gallery is open from Wednesday to Sunday, 13:00 - 19:00 hrs.

For inquiry, please contact info@bangkokcitycity.com

รูทเทค™
ธนัช ธีระดากร
14 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2561
บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่

Opening Reception
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:00 - 21:00 น.

บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่ เชิญชม รูทเทค™ โดย ธนัช ธีระดากร นิทรรศการในรูปแบบงานศิลปะจัดวางขนาดใหญ่ งานศิลปะจัดวางเสียง ประติมากรรม และผลิตภัณฑ์ นิทรรศการนี้เป็นการแสดงเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินกับบางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่

รูทเทค™ เป็นบริษัทที่เกิดจากแนวคิดของศิลปินและก่อตั้งขึ้นโดยศิลปิน มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจวิถีการผลิตร่วมสมัย แนวคิดของพื้นที่ และอัตลักษณ์ของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีดิจิทัลและวาทกรรมทางสังคม เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ต่างๆ ในการทำความเข้าใจความหมายอื่นๆ ของวิถีการผลิต ด้วยการใช้กระบวนการหลากหลายเพื่อสร้างรูปแบบและชุดเรื่องเล่า

นิทรรศการ รูทเทค™ ที่บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่ จะทำหน้าที่เป็น พื้นที่กึ่งกระบวนการ/กึ่งผลิตผล ซึ่งเกิดจากการรวมพื้นที่แกลเลอรี่ พื้นที่คลับ และโรงเรือนปลูกพืชเข้าด้วยกัน พื้นที่แห่งนี้จะท้าทายผู้เยี่ยมชมให้ตั้งคำถามต่อวิถีการผลิตในปัจจุบัน และลองจินตนาการความเป็นจริงอื่นๆ ซึ่งอาจเผยให้เห็นวิถีการผลิตที่ต่างออกไป

รูทเทค™ นิทรรศการเดี่ยวโดย ธนัช ธีระดากร จะจัดแสดงที่ บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่ (สาทรซอย 1 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินี จอดรถที่ 123 ปาร์กกิ้ง) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 แกลเลอรี่เปิดทำการวันพุธถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13:00 - 19:00 น.

สอบถามข้อมูล ติดต่อ info@bangkokcitycity.com

Exhibition date: 
14 Jul 2018 - 13:00 to 26 Aug 2018 - 19:00