^ Back to Top

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา MET Exhibition 2018 "ฉายแสง"

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา MET Exhibition 2018 "ฉายแสง"

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา MET Exhibition 2018 "ฉายแสง" ผลงานโดยนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

MET Exhibition 2018 นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

" มาร่วมฉายแสง ส่องหาว่าใต้แสงไฟนั้นมีอะไรกัน! "

วันจัดกิจกรรม
• 17-21 กรกฎาคม 2561
• ไป-กลับ

จำนวนรับ
ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
• บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี)
*ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถเข้างานได้เลย*

กำหนดการ
• วันจัดกิจกรรม 17-21 กรกฎาคม 2561
• เวลา 8.30-17.00 น.
• พิธีเปิดวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม
โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

จัดโดย
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม
“เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์”
สาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างหรือผลิตสื่อชนิดต่างๆ สำหรับนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการเผยแพร่ หรือเพื่อการโฆษณา ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
เสมือนหนึ่งการผสมผสานระหว่างสาขาวิชาศิลปกรรม + เทคโนโลยีการศึกษา + นิเทศศาสตร์ + วิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมเข้าไว้ด้วยกัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
0818034527,0917980111
Facebook : www.facebook.com/METexhibition

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณัฐวรา พลอยสุทธิ

Exhibition date: 
17 Jul 2018 - 08:30 to 21 Jul 2018 - 17:00