^ Back to Top

นิทรรศการ "โลกวัยเด็กในวันของผู้ใหญ่ : A Child’s World in the Days of Adults"

นิทรรศการ "โลกวัยเด็กในวันของผู้ใหญ่ : A Child’s World in the Days of Adults"

นิทรรศการ "โลกวัยเด็กในวันของผู้ใหญ่ : A Child’s World in the Days of Adults" ผลงานโดย ณรงค์ยศ ทองอยู่ (Narongyot Thongyu) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

โลกวัยเด็กในวันของผู้ใหญ่

วันที่ : 01 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2

โดย: ณรงค์ยศ ทองอยู่

ความโดดเดี่ยวในการดำเนินชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะคนย้ายถิ่นทำให้ข้าพเจ้ามักนึกถึงภาพเก่าๆของวิถีชีวิตชนบทริมทะเลครั้งที่เด็กชายเที่ยวเดินเก็บเศษวัสดุบนชายหาดนำมาให้ยายสอนประดิษฐ์ของเล่นให้เหล่านั้นทำให้ข้าพเจ้าสวมซ้อนโลกในวันวัยเด็กลงในวันเวลาความเป็นอยู่ปัจจุบันโดยสร้างเพื่อนประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆด้วยความจดจ่อกับกิจกรรมคุ้นเคยในวันเก่าก่อนช่วยลดความลำพังตัวปล่อยให้ความสุขในความทรงจำคืนกลับมาหาข้าพเจ้า

Exhibition date: 
1 Jun 2018 - 10:00 to 1 Jul 2018 - 21:00