^ Back to Top

นิทรรศการ “วังน่านิมิต : The Architectural Ensemble of Wang Na”

นิทรรศการ “วังน่านิมิต : The Architectural Ensemble of Wang Na”

นิทรรศการ “วังน่านิมิต : The Architectural Ensemble of Wang Na” โดยกรมศิลปากร ร่วมกับมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 - 27 มิถุนายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) เป็นที่ประทับของพระมหาอุปราช หรือ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ผู้ทรงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาตำแหน่งนี้ขึ้น พร้อมกับการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ในพุทธศักราช​ ๒๓๒๕ ตราบจนกระทั่งสิ้นสุดลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพุทธศักราช​ ๒๔๒๘

วังหน้าในอดีต มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และพื้นที่บางส่วนทางด้านทิศเหนือของสนามหลวง อาคารสิ่งก่อสร้างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ หมู่พระวิมาน และพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร รวมถึงพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) ในบริเวณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงการนิทรรศการวังน่านิมิต สื่อถึงกระบวนการการสืบค้นและรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งที่เป็นเอกสารและภาพถ่าย ที่อยู่ในความดูแลของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมถึงที่เก็บรวบรวมโดยนักสะสมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนรูปสันนิษฐานของสถาปัตยกรรมที่ไม่ปรากฏอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยภัณฑรักษ์และคณะทำงานนิทรรศการนำข้อมูลหลักฐานดังกล่าว มาตีความอีกครั้งผ่านระบบการกรอง ที่แปลงค่าออกมาเป็นภาษาภาพ (visual language) โดยถ่ายทอดเรื่องราวที่แฝงอยู่ในชุดข้อมูล ผ่านนิทรรศการที่เน้นการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม เพื่อกระตุ้นความตะหนักรู้ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความทรงจำของเมืองที่เลือนลางไปตามกาลเวลา

นิทรรศการวังน่านิมิต จัดโดยกรมศิลปากร ร่วมกับมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื้อหาของนิทรรศการพัฒนาจากข้อมูลและภาพจำลองสันนิษฐาน จากโครงการศึกษาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี นำโดยสำนักสถาปัตยกรรม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกรมศิลปากร อาทิ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนักโบราณคดี สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักพิพิธภัณฑ์ โดยหลังจากการจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแล้ว นิทรรศการวังน่านิมิต จะย้ายไปจัดแสดงอีกครั้ง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในเดือนธันวาคม

Exhibition date: 
10 Jun 2018 - 10:00 to 27 Jun 2018 - 00:49