^ Back to Top

นิทรรศการ "ตัวตนที่แตกต่าง : Our Shade"

นิทรรศการ "ตัวตนที่แตกต่าง : Our Shade"

นิทรรศการ "ตัวตนที่แตกต่าง : Our Shade" ผลงานโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 23) สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 - 27 พฤษภาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการตัวตนที่แตกต่าง (Our Shade)

วันที่ : 16 พฤษภาคม - 27 พฤษภาคม 2561
สถานที่: โถงชั้น 1

โดย สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พิธีเปิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น.

“ตัวตนที่แตกต่าง”เป็นนิทรรศการจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปกรรมของนิสิตที่สั่งสมประสบการณ์ศึกษาเรียนรู้มาตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อถึงเวลาอันสมควรที่นิสิตที่จะได้แสดงความเป็นตัวตน ทัศนคติทางความคิด อันหลากหลาย เช่น เรื่องทางด้านปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี สังคม การเมือง การอนุรักษ์ธรรมชาติ และจิตใต้สำนึก เป็นต้น จึงได้สร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าออกสู่สาธารชน โดยเรื่องราวผลงานศิลปะของนิสิตมีทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปล้วนแล้วแต่มีความงดงามและเป็นประโยชน์ สะท้อนสังคมและช่วยยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น เป็นการส่งเสริมให้สาธารณชนมีทัศนคติที่ดีต่องานศิลปกรรม

นิยามและความหมายของนิทรรศการ “ตัวตนที่แตกต่าง”หรือ “Our Shade” บนเส้นทางหลอดสีแห่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ของนิสิตชั้นปีที่ 4(รุ่นที่ 23)สาขาวิชาจิตรกรรม ในตลอดระยะเวลา 4 ปีที่พวกเราอยู่ร่วมกันมาเดินอยู่บนเส้นทางสายเดียวกัน พวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีความแตกต่าง ความขัดแย้ง ความสุขและความทุกข์ ต่างก็พบเจอกับอุปสรรคปัญหากันมาโดยตลอด สิ่งเหล่านี้ได้สอนให้พวกเราได้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกัน ได้ค้นพบมิตรภาพ ความหมายของ คำว่า “เพื่อน” จนท้ายที่สุดกาลเวลาก็ได้พิสูจน์พวกเราและหลอมรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียว เหมือนดั่ง “ผลงานศิลปะ” ถึงแม้สีที่หลากหลายมาแต่งแต้มอยู่บนผ้าใบผืนเดียวกัน สีแต่ล่ะสีล้วนมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันแต่กลับสร้างผลงานศิลปะที่มีความงดงามและเป็นเอกภาพขึ้นมาได้

โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยมี อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์เป็นผู้ให้คำปรึกษาและรับผิดชอบโครงการ ลักษณะของโครงการที่จัดแสดงงานณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เป็นการเปิดโลกทัศน์และออกสู่สังคมภายนอก โดยได้นำความรู้ในรายวิชา ศิลปนิพนธ์ มาใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ การทำงาน และปฏิบัติงานสู่สถานที่จริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 080-093-0060

Exhibition date: 
16 May 2018 - 10:00 to 27 May 2018 - 21:00