^ Back to Top

นิทรรศการ "เมืองต้องสู้: โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960 (Struggling Cities: from Japanese Urban Projects in the 1960s)"

นิทรรศการ "เมืองต้องสู้: โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960 (Struggling Cities: from Japanese Urban Projects in the 1960s)"

นิทรรศการ "เมืองต้องสู้: โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960 (Struggling Cities: from Japanese Urban Projects in the 1960s)" โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 24 เมษายน เวลา 19.00 น. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร : Art Centre Silpakorn University

เมืองต้องสู้: โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960

[พิธีเปิด]
วันอังคารที่ 24 เมษายน เวลา 19.00 น.
*** บรรยายพิเศษในวันพิธีเปิด เวลา 17:30 น.

[ระยะเวลา]
วันอังคารที่ 24 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
(ปิดวันอาทิตย์ และวันที่ 1 พฤษภาคม)

[สถานที่]
หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

[เข้างาน]
ฟรี

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอนิทรรศการสัญจรระหว่างประเทศ ที่มีชื่อว่า “เมืองต้องสู้: โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960 (Struggling Cities: from Japanese Urban Projects in the 1960s)” นิทรรศการนี้จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ วันที่ 24 เม.ย. - 18 พ.ค. และก่อนเริ่มพีธีเปิด จะมีการบรรยายเกี่ยวกับนิทรรศการโดย แขกรับเชิญพิเศษ

นิทรรศการนี้มุ่งแสดงให้เห็นภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของเมืองทั้งในญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ จนถึงปัจจุบันและชี้ให้เห็นถึงแง่มุมเฉพาะของภาวะแวดล้อมดังกล่าวตามที่ปรากฏในโตเกียวปัจจุบัน ทั้งนี้ นิทรรศการเริ่มต้นด้วยการจัดแสดงแนวคิดทดลองเกี่ยวกับเมือง ซึ่งมีการนำเสนออย่างมากมายในญี่ปุ่นช่วงทศวรรษ 1960 โดยอาศัยสื่อและโสตทัศนูปกรณ์หลากหลาย เช่น โมเดลสถาปัตยกรรม รูปถ่าย สไลด์ ตลอดจนแอนิเมชั่น มาช่วยในการจัดแสดง

เราหวังว่าผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับรู้และสัมผัสได้ถึงความเชื่อมต่อเกี่ยวโยงระหว่างอดีตและปัจจุบัน การคลี่คลายของกระบวนการเฟ้นหาแนวคิดใหม่เพื่อสร้างเมือง โดยกระบวนการเฟ้นหาดังกล่าวได้สร้างแรงขับเคลื่อนในสังคมญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเมื่อครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา อีกทั้งจะได้เห็นว่าความพยายามเฟ้นหาแนวคิดใหม่เพื่อสร้างเมืองในอดีตมีส่วนสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรมและสภาพผังเมืองปัจจุบันอย่างไร

'''บรรยายพิเศษ'''
[ผู้บรรยาย]
ผศ.ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[วัน & เวลา]
วันอังคารที่ 24 เมษายน เวลา 17:30

[สถานที่]
หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

---------------------------------

Struggling Cities: from Japanese Urban Projects in the 1960s

[Opening]
Tuesday 24 April 2018 at 19:00
*** Special Talk on opening day at 17:30

[Duration]
Tuesday 24 April – Friday 18 May 2018
(Close on Sunday and 1 May)

[Venue]
The Art Centre, Silpakorn University (Wang Thapra)

[Admission]
Free

The Japan Foundation, Bangkok, in collaboration with the Art Centre, Silpakorn University (Wang Thapra) proudly co-organize the international traveling exhibition entitled “Struggling Cities: from Japanese Urban Projects in the 1960s.” The exhibition will be in Bangkok from 24th April to 18th May. Before the opening ceremony, there will be a special talk session by special guests.

Taking as its point of departure the various experimental ideas on the city that flourished in Japan in the 1960s and using a combination of diverse media — from architectural scale models to photographs and slides, along with animations and other audio-visuals — the exhibition examines various circumstances of Japanese and other cities up to the present day, and identifies in particular the distinctive aspects of those circumstances as they are manifested in present-day Tokyo.

We hope that visitors will gain from the exhibition a sense of the connections between past and present, how the search for a new vision of the city — a search that gained momentum in Japan half a century ago — has unfolded over time, and how those earlier efforts relate to today’s architecture and urban environments. It is also hoped that, the exhibition will provide an opportunity to reexamine the issue of urbanization while grasping the current challenges and future directions of our ever-burgeoning cities in terms of specific relevance to each host location.

'''Special Talk'''
[Speaker]
Asst. Prof. Dr. Niramon Kulsrisombat
Urban Design and Development Center, Chulalongkorn University

[Date & Time]
Tuesday 24 April 2018 at 17:30

[Venue]
The Art Centre, Silpakorn University (Wang Thapra)

Exhibition date: 
24 Apr 2018 - 09:00 to 18 May 2018 - 19:00