^ Back to Top

นิทรรศการ “สาวภาชี : Miss Pachi’s Zap!”

นิทรรศการ “สาวภาชี : Miss Pachi’s Zap!”

นิทรรศการ “สาวภาชี : Miss Pachi’s Zap!” ผลงานโดย ปาริชาติ ศุภพันธ์ (Parichart Suphaphan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 5 - 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : The National Gallery

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจในงานศิลปะ ร่วมชมนิทรรศการ “สาวภาชี” (Miss Pachi’s Zap!) โดย ศิลปิน คุณปาริชาติ ศุภพันธ์

นิทรรศการ “สาวภาชี” เป็นนิทรรศการนำเสนอผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม สะท้อนความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม ผ่านการเปลี่ยนแปลงความหมายในเรือนร่างของผู้หญิงในปัจจุบัน ที่สร้างคุณค่า ความปรารถนา ความเสน่หา ความเย้ายวน ซึ่งผู้หญิงในยุคปัจจุบันต่างขวนขวายและแสวงหาวิธีการที่จะเพิ่มแรงดึงดูดให้กับรูปลักษณ์ภายนอกของตน ผ่านการศัลยกรรมรูปร่าง หน้าตา และผิวพรรณ กอปรกับการแต่งกายที่เน้นการเปิดเผยเรือนร่างตามสมัยนิยม เป็นต้น โดยค่านิยมและรสนิยมเรื่องรูปร่างเหล่านี้ มักปรากฏให้เห็นผ่านสื่อโฆษณา นิตยสาร สถานเสริมความงาม ตลอดจนการแต่งตัวของดารา นักแสดง และผู้หญิงในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งที่ที่ได้รับการยอมรับและไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม จนอาจกล่าวได้ว่า ร่างกายของผู้หญิงไม่ได้เปลี่ยนไปจากธรรมชาติ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย คือ การให้คุณค่า ความหมายของเรือนร่าง อาทิเช่น ความอ้วน ความผอม ความอ่อนเยาว์ ความเต่งตึง และทรวดทรง ซึ่งกลายเป็นค่านิยมในเรือนร่างของสังคมยุคบริโภคนิยม ที่ปรากฏให้เห็นในวิถีชีวิต ทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท

การนำเสนออัตลักษณ์แห่งเรือนร่าง ตลอดจนการแสดงสีหน้าและอากัปกริยาท่าทางที่เป็นเชิงล้อเลียน (Parody) เสียดสี (Sarcasm) และการเป็นตัวแทนของความหลากหลาย ซับซ้อน และเลื่อนไหลของรสนิยม ความงามและความสุข ซึ่งสุดท้ายแล้วทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า นั่นคือรสนิยม ความงามและความสุขที่แท้จริงหรือ? เป็นการประกอบสร้างคุณค่าความหมาย วิธีปฏิบัติในเรื่องเพศ (เพศวิถี) ในกระแสของสังคมและวัฒนธรรมที่ไร้พรมแดน

นิทรรศการกำหนดจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 5 – 6 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Exhibition date: 
7 Mar 2018 - 09:00 to 5 Apr 2018 - 16:00