^ Back to Top

นิทรรศการอินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย "IMPERMANENCE"

นิทรรศการอินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย "IMPERMANENCE"

นิทรรศการอินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย "IMPERMANENCE" ผลงานโดย กิตติธร เกษมกิจวัฒนา จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18:00 น. ณ PROJECT ROOM แกลเลอรี่เว่อร์ : Gallery VER

IMPERMANENCE 
นิทรรศการอินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดียโดย กิตติธร เกษมกิจวัฒนา
ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2561
ที่ โปรเจ็คต์รูมโดยแกลเลอรี่เว่อร์

งานเปิดนิทรรศการ สนับสนุนโดย แสงโสม
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 18:00 - 22:00 น.

หลังจากศึกษาและทดลองวัตถุสสารต่างๆ กิตติธร เกษมกิจวัฒนา เลือกใช้ “น้ำ” เป็นตัวกลางที่นำเสนอถึงสภาวะการเกิด-ดับ เนื่องจากสภาวะของน้ำแปรเปลี่ยนไปทุกขณะในห้วงเวลา ไม่สามารถอยู่คงเดิมได้ แม้จะอยู่ในภาชนะที่ตีกรอบชัดเจน มวล ปริมาตร และรูปของน้ำเคลื่อนไหลแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมที่มากระทบ เช่นเดียวกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา ที่เชื่อมโยงถึงสภาวะภายในของเรา ผ่านการสังเกต การได้ยิน การเคลื่อนไหว การหายใจ การสัมผัส และการวิตกวิจารณ์ จนแปรสภาพเป็นความคิดและอารมณ์

นิทรรศการ IMPERMANENCE ครั้งนี้ กิตติธรใช้ตรรกะทางคณิตศาสตร์ของเลขฐานสอง (Binary Digit) ในนัยยะของความสัมพันธ์ระหว่างการแปรค่าระหว่างเลข 0 และ 1 กับการเกิด-ดับ ตามหลักของความไม่เที่ยงในพระพุทธศาสนา สร้างเป็นโปรแกรมที่รับคลื่นเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นภายในห้องนิทรรศการ โดยแปลงค่าและส่งผ่านความถี่ของคลื่นนั้นๆ ไปสู่มวลของน้ำ ความถี่ของคลื่นน้ำที่เกิดขึ้นสื่อถึงการเคลื่อนไหวภายในจิต

IMPERMANENCE เป็นการตั้งสมมติฐานถึงความไม่แน่นอน ที่เล่าเรื่องผ่านสื่ออินเตอร์แอคทีฟเทคโนโลยี รวมไปถึงวัตถุและภาพเคลื่อนไหว การตั้งคำถามนี้ เกิดเป็นงานศิลปะที่พูดถึงพื้นที่ สสาร และเวลา โดยอ้างอิงถึงตรรกะทางคณิตศาสตร์และพุทธศาสนา ซึ่งกิตติธรพัฒนาต่อจากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ เมื่อครั้งศึกษาระดับปริญญาโท ในภาควิชาการออกแบบร่วมสมัยและเทคโนโลยี ที่ L’ensci-les ateliers กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และเคยสร้างผลงานออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การทดลองรูปทรงของน้ำ การสร้างรูปทรงโดยใช้โปรแกรม Processing และการใส่คำสั่ง Logic ให้ภาพหรือรูปทรงเกิดการเคลื่อนไหว รวมไปถึงสื่อวิดีโอที่อธิบายถึงผลงาน

-

ประวัติศิลปิน
กิตติธร กษมกิจวัฒนา จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเริ่มการทำงานโดยเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าเป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ L’ENSCI - École nationale supérieure de création industrielle ภาควิชา Contemporary Design and Technology ปัจจุบัน กิตติธร ทำงานเป็นผู้ช่วยภัณฑารักษ์และ Project Manager ภายใต้มูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันฯ

เวปไซต์ศิลปิน www.kittitornk.com

----------------

IMPERMANENCE 
Interactive multimedia installation 
by Kittitorn Kasemkitwatana
4 February - 25 March 2018
PROJECT ROOM BY Gallery VER

Opening reception, sponsored by Sangsom
4 February 2018 
6 PM - 10 PM

-

About the artist:
Kittitorn Kasemkitwatana, an artist, and former designer, graduated with a Master Degree in Contemporary Design and Technology, from L’ensci-les ateliers, Paris (2016) and Bachelor Degree from Silpakorn University, Faculty of Decorative Arts (2011). Currently working as an assistant curator and project manager under the Foundation of Mrigadayavan Palace, producing Thai historical exhibitions, especially during the reign of King Rama VI, beach forest ecology related projects and architectural preservation.

More info: www.kittitornk.com

Exhibition date: 
4 Feb 2018 - 12:00 to 25 Mar 2018 - 18:00