^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่าย “เรื่องเล่า สวรรค์อันตรธาน : A tale of dystopia”

นิทรรศการภาพถ่าย “เรื่องเล่า สวรรค์อันตรธาน : A tale of dystopia”

นิทรรศการภาพถ่าย “เรื่องเล่า สวรรค์อันตรธาน : A tale of dystopia” ผลงานโดย แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์ (Dansoung Sungvoraveshapan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 15 กันยายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน เวลา 17.30 น. ณ หอศิลป์วังหน้า : Wangna Arts Gallery

นิทรรศการภาพถ่าย
“เรื่องเล่า สวรรค์อันตรธาน” A tale of dystopia

โดย แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์

ณ. หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วันที่ 4 – 15 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. – 17.00 น.
ร่วมพิธีเปิด วันจันทร์ที่ 1 กันยายน เวลา 17.30 – 19.30 น.

“เรื่องเล่า สวรรค์อันตรธาน” A tale of dystopia
การเล่าเรื่องผ่านมุมมองภาพถ่ายที่ถูกทำให้ความจริงและความฝัน หลอมรวมเข้าไว้ด้วยกัน ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังวิกฤติ เป็นเหตุการณ์เสมือนจัดฉากในบริบทของพื้นที่ ที่มีสภาพแวดล้อม สิ่งของ บุคคลที่อาจดูไร้เหตุผล และกึ่งสมจริง ซึ่งล้วนแล้วมีที่มาจากภูมิหลังร่วมกัน ภาพตัวแทนเรื่องเล่าจากปรากฏการณ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ถูกบันทึกให้เกิดขึ้นตรงบริเวณซีกโลกตะวันออก.....ในตำแหน่งที่สวรรค์กำลังอันตรธานหายไปจากอุดมคติ.....ณ.พิกัดประเทศไทย ที่ซึ่งมีความจริงมหัศจรรย์ดำรงอยู่มากมาย.....

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณแดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์

Exhibition date: 
4 Sep 2017 - 10:00 to 15 Sep 2017 - 17:00