^ Back to Top

นิทรรศการ "การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ ๑๙"

นิทรรศการ "การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ ๑๙"

นิทรรศการ "การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19" โดยบริษัท พานาโซนิค ซิวเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน 1 - 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : The National Gallery

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชมการจัดแสดงนิทรรศการ "จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ ๑๙"

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ ๑๙ เป็นนิทรรศการประกวดงานศิลปกรรม ที่จัดขึ้นโดย บริษัท พานาโซนิค ซิวเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้กรอบแนวคิด “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนขีดความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะของเยาวชนไทย เป็นเวทีการประกวดงานศิลปกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรเอกชนซึ่งมีความสำคัญระดับชาติเวทีหนึ่ง นิทรรศการ เปิดให้เข้าชม ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหส่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ๑ - ๔ พิพิธ๓ัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

Exhibition date: 
4 Aug 2017 - 09:00 to 27 Aug 2017 - 16:30