^ Back to Top

นิทรรศการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย - สหรัฐอเมริกา

นิทรรศการ เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย - สหรัฐอเมริกา กับงาน "USA. Embassy 180 years" ในงานจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ถ่ายทอดเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างคนไทย และสหรัฐอเมริกา ร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายได้ที่ชั้น 1 Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2556

Exhibition date: 
18 Jul 2013 - 10:00 to 21 Jul 2013 - 22:00