^ Back to Top

นิทรรศการ "วิถีแห่งสตรี : MUSLIMAH"

นิทรรศการ "วิถีแห่งสตรี : MUSLIMAH"

นิทรรศการ "วิถีแห่งสตรี : MUSLIMAH" ผลงานโดย คีต์ตา อิสรั่น (Keeta Isran), นุรัตนา หะแว (Nuratna Hawae), นูรียา วาจิ (Nuriya Waji), กูซอฟียะฮ์ นิบือซา (Kusofiyah Nibuesa), ฮิดายะห์ มะหะวี (Heedayah Mahavi) และ อริชมา ผกาเพชร์ (Arichama Pakapet) จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 27 สิงหาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการวิถีแห่งสตรี
วันที่ : 03 สิงหาคม - 27 สิงหาคม 2560
สถานที่: People’s Gallery P1-P2, ชั้น 2
โดย 6 ศิลปินหญิง คีต์ตา อิสรั่น, นุรัตนา หะแว, นูรียา วาจิ, กูซอฟียะฮ์ นิบือซา, ฮิดายะห์ มะหะวี, อริชมา ผกาเพชร์
คัดสรรโดย คีต์ตา อิสรั่น และ เดอลาแป อาร์ต สเปซ จังหวัดนราธิวาส
พิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น.

“ วิถีแห่งสตรี ” บทบาทและหน้าที่ในหลักปฏิบัติอันมีเกียรติและศักดิ์ศรี การกระทำตนอยู่ในพื้นฐานของความดีงาม การนอบน้อมต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดา จงปฏิบัติต่อมารดาให้ดีและปกป้องดูแลสตรีให้ปลอดภัยจากอันตราย ศาสนาอิสลามให้สิทธิชายและหญิงเท่าเทียมกันแต่มีหน้าที่แตกต่างกัน เพศหญิงจะได้รับมอบหมายหน้าที่และบทบาทของความเป็น“แม่”การปฏิบัติตนและการดำรงชีวิตที่ดี การหลอมรวมความสัมพันธ์สายใยระหว่างกันจะส่งถึงจิตวิญญาณและคุณค่าความดีงาม ความสมบูรณ์ในการมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยสู่การสร้างสรรค์ในแนวทางและรูปแบบอันเป็นลักษณะเฉพาะที่ส่งผลให้กลุ่มศิลปินหญิงรุ่นใหม่ได้แสดงตนและขับเคลื่อนการทำงานศิลปะเพื่อสานต่อความคิด กระบวนการและกรรมวิธี ที่ส่งผลให้เกิดพลังในการทำงานศิลปะของศิลปินหญิงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีความหวังและความกล้าหาญอย่างงดงาม

Exhibition date: 
3 Aug 2017 - 10:00 to 27 Aug 2017 - 21:00