^ Back to Top

นิทรรศการ “เครื่องโขน”

นิทรรศการ “เครื่องโขน”

นิทรรศการ “เครื่องโขน” จัดแสดงระหว่างวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : Queen Sirikit Museum of Textiles

“เครื่องโขน”

นิทรรศการ เครื่องโขน (Dressing Gods and Demons: Costume for Khon) จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นิทรรศการเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องโขนในอดีตที่ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและฟื้นฟูศิลปกรรมชั้นสูงต่างๆ จนเกิดเป็นเครื่องโขนพระราชทาน ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนให้ดำเนินการจัดแสดงขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย

โขนคือศิลปะการแสดงชั้นสูงที่รวบรวมงานประณีตศิลป์ไว้หลายแขนง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าการแสดงโขนไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเหมือนในอดีต ทั้งที่เคยเป็นมหรสพหลวงอันรุ่งโรจน์มาช้านาน จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะทำนุบำรุงให้เป็นมหรสพประจำชาติอีกครั้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวบรวมผู้รู้ทำการศึกษาค้นคว้า และดำเนินการจัดสร้าง “เครื่องโขน” ขึ้นใหม่ ให้งดงามสมกับเป็นโขนแบบราชสำนัก นับเป็นการฟื้นฟูประณีตศิลป์หลายสาขา ทั้งงานทอผ้ายกทองแบบราชสำนัก งานปัก งานออกแบบและประดิษฐ์เครื่องถนิมพิมพาภรณ์และพัสตราภรณ์ เป็นต้น

นิทรรศการ “เครื่องโขน” (Dressing Gods and Demons: Costume for Khon) เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง

Exhibition date: 
4 Aug 2016 - 09:00 to 30 Jul 2017 - 16:30