^ Back to Top

นิทรรศการ "จิต-ปรารถนา"

นิทรรศการ "จิต-ปรารถนา"

นิทรรศการ "จิต-ปรารถนา" ผลงานโดย สุวรรณ ชุมพล (Suwon Chumphene) และ พยม ช้างนานอก (Panom Changnanok) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 29 มิถุนายน 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

จิต-ปรารถนา
วันที่ : 01 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2559
สถานที่: People's Gallery P1-P2, ชั้น 2
โดย สุวรรณ ชุมพล และ พยม ช้างนานอก
พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น.

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวบนโลกที่สามารถควบคุมสภาวะทางจิตมนุษย์ พยายามปรุงแต่งจิตของตนให้อยู่ในลักษณะต่างๆ ตามความปรารถนาในสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งสภาวะแห่งจิตของมนุษย์อันเป็นภาวะที่ไม่สามารถมอง หรือจับต้องได้เป็นส่วนที่สัมผัสทางความรู้สึกทางเดียวเท่านั้น ความปรารถนาที่เกิดจากการรับรู้ สัมผัสทางกายภาพจากประสาทสัมผัสในทุกส่วนของร่างกายส่งผลปลุกเร้า โน้มน้าวจิตใจให้เกิดความสั่นไหว จากความจริงในเบื้องต้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นความพยายามทำให้จิตว่าง ทำให้จิตสงบ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการฝืนธรรมชาติของจิตที่มีผลมาจากความปรารถนาความต้อง การ เพราะจิตมนุษย์มีสภาวะเกิดดับ แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

Exhibition date: 
1 Jun 2016 - 10:00 to 29 Jun 2016 - 21:00