^ Back to Top

นิทรรศการ CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ

นิทรรศการ ข้ามมุมมองเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง Y.A.N (young artist network) by BACC Exhibition Dept. CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ คือนิทรรศการเชิงทดลองนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นเล็กผ่านมุมมองของศิลปินรุ่น กลางและรุ่นใหญ่เพื่อเปิดพื้นที่ทางความคิดในการประเมินคุณค่าและการนำเสนอ ศิลปินรุ่นใหม่ นิทรรศการ ‘CROSS_STITCH’ มีจุดประสงค์เพื่อสืบหาแนวทางในการขยายพื้นที่รองรับศิลปิน สำรวจเครือข่ายทางศิลปะที่แผ่ขยายสู่สภาวะความเป็นจริงของสังคม วิถีของการมองเชิง multidiscipline ในนิทรรศการ ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาศิลปิน เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมความหลากหลายในการค้นคว้า วิจัย ประยุกต์ใช้แนวคิดจากศาสตร์ต่างๆ ที่มีผลต่อการทำความเข้าใจในการสนับสนุนศิลปินและผลงานศิลปะที่เปลี่ยนแปลง ไปตามยุคสมัย
สถานะของความเป็น ‘ศิลปินรุ่นใหม่’ มาพร้อมกับภาวะของการอยู่ ‘ระหว่าง’ ซึ่งหมายถึงระหว่างขั้นตอนของการเริ่มต้น สู่วุฒิภาวะของการได้เป็นศิลปินเต็มตัว แต่กว่าจะไปให้ถึงฝั่งฝัน คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ยุคนี้ ในขณะที่พวกเขาพัฒนาทักษะในการเชื่อมต่อ ซึมซับประเด็นอันหลากหลาย หลอมรวมกลายเป็นความคิดและผลงานสร้างสรรค์ แต่โครงสร้างในการประเมินคุณค่าศิลปิน และพื้นที่สนับสนุนให้ศิลปินมีบทบาทที่แท้จริงในสังคมยังอยู่ในวงจำกัด จากสภาวะที่ล้อมกรอบการเติบโต ความเคลื่อนไหวสำคัญที่เกิดขึ้นของศิลปินรุ่นนี้ คือการออกตัวจากอาณาเขตเดิมสู่เครือข่ายใหม่ ที่พวกเขาสามารถเคลื่อนตัว แปรความหมายในอัตลักษณ์ของตัวตน แผ่ขยายนิยามของตนและศิลปะ
เมื่อกรอบความเคลื่อนไหวและการทำงานของศิลปินเริ่มแตกแขนงข้ามสู่ดินแดน อื่น ตรงนี้อาจเป็นจุดเพื่อตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้อื่นๆ ในการประเมินคุณค่าของผลงานและตัวตนของศิลปินที่สามารถเดินสู่ขอบเขตที่มี ความยืดหยุ่น และหลักการสนับสนุนที่สามารถกระจายตัวเพื่อรองรับศิลปินรุ่นใหม่ นิทรรศการ CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ เป็นนิทรรศการเชิงทดลองที่สำรวจมุมของการมองอีกครั้ง ถึงวิธีการและเหตุผลในการสนับสนุนศิลปินช่วงเริ่มต้นด้วยความหมายใหม่ของยุค สมัย โดยการสำรวจนี้เป็นการศึกษาศิลปินรุ่นใหม่ที่คัดเลือกจากมุมมองของศิลปินผู้ เดินทางออกจากจุดเริ่ม สู่เส้นทางความเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับ มุมมองของศิลปินรุ่นก่อนหน้าที่มีต่อศิลปินในรุ่นเล็ก จึงเป็นมุมมองที่ผ่านประสบการณ์ ความเข้าใจ และเป็นวิสัยทัศน์ในการมองกลับไปยังอดีตของการเริ่มต้น สู่ความคิดของอนาคตที่สามารถขยายทัศนะเกี่ยวกับผลงานและตัวตนของศิลปินรุ่น ใหม่ในความหมายที่หลากหลาย
‘CROSS_STITCH’ แบบทดสอบการข้ามพรมแดนของการมองระหว่างรุ่น จึงมีความหมายเพื่อเย็บตะเข็บความคิด เชื่อมรอยต่อ สืบหาหนทางการสนับสนุนที่มีโครงสร้าง ‘เครือข่าย’ ของการรองรับ ที่เป็นกลไกที่มีความเป็นอินทรีย์วัตถุ และมีสัมผัสระหว่างความเป็นศิลปะกับศิลปะที่เป็นชีวิต เป็นพลวัตยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลง และเอื้อต่อมุมมองที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อนำเสนอสาระสำคัญที่เป็นความหมายของศิลปะ ที่เชื่อมไปกับสภาวะความเป็นจริงของศิลปินรุ่นใหม่ และสื่อสารให้เห็นถึงความเป็นศิลปะของยุคสมัยนี้อย่างแท้จริงต่อผู้ชมในวง กว้าง
ศิลปินต้นทาง
คามิน เลิศชัยประเสริฐ
โฆษิต จันทรทิพย์
ทวีศักดิ์ ศรีทองดี
นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
มานิต ศรีวานิชภูมิ
วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์
สมบูรณ์ หอมเทียนทอง
สาครินทร์ เครืออ่อน
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
อารยา ราษฎร์จำเริญสุข
ศิลปินรุ่นใหม่
คธา พรหมสุภา
จุฬญาณนนท์ ศิริผล
ณัฐพล สวัสดี
ธนธัส ชัยเลื่อน
ปรกพันธุ์ โพนงาม
พิชญา งามเจริญ
พีรพัฒน์ กิตติสุวัฒน์
พีระพัฒน์ อัครพัฒน์
ฟ้าวลัย ศิริสมพล
มนรัตน์ ฉ่าสูงเนิน
ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ
หฤษฎ์ ศรีขาว
หิรัญพฤกษ์ ไตรจักรภพ
อธิคม มุกดาประกร
อนุพงศ์ เจริญมิตร
อุกฤษณ์ สงวนให้
อุบัติสัตย์
เอกลักษณ์ สาธิตธวัช
ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 ชั้น 7
เปิดนิทรรศการ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 18:30 น.
สอบถามรายละเอียด
ฝ่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ. พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 โทรสาร 02 214 6639www.bacc.or.th

Exhibition date: 
1 Aug 2013 - 10:00 to 1 Sep 2013 - 21:00