^ Back to Top

นิทรรศการพิเศษ "คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา : Early Man of Our Land"

นิทรรศการพิเศษ "คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา : Early Man of Our Land"

นิทรรศการพิเศษ "คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา : Early Man of Our Land" จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 21 สิงหาคม 2559 ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร : National Museum Bangkok

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙

"คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา"
ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน ปิดวันจันทร์และวันอังคาร

Exhibition date: 
21 May 2016 - 09:00 to 21 Aug 2016 - 16:00