^ Back to Top

นิทรรศการ “มงคล – Object” (Mongkol – Object)

การอยู่ร่วมกันอย่างแยกไม่ออกระหว่าง คำสอนของพุทธศาสนาที่สอนให้พิจารณาถึง ‘เหตุ’ แห่งความจริง กับ ‘ความเชื่อ’ ในอำนาจลี้ลับบางอย่าง ที่ไม่สามารถหาเหตุและผลแห่งความเป็นไปได้” จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ไหมสร้าง ผลงานศิลปะประติมากรรมการจัดวาง ชุดนี้ขึ้นมา จากเทคนิค การเย็บ ปัก ถัก ร้อย และวัสดุผ้าที่ไหมรักเป็นชีวิตจิตใจ"
นิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งแรก ของวทันยา ศิริวรรณ (ไหม)
นิทรรศการ “มงคล – Object” (“Mongkol – Object”) ที่
มายาซีเคร็ตแกลเลอรี่ (Maya’s Secret gallery) สีลม 19
จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2556 – 8 สิงหาคม 2556

Exhibition date: 
29 Jun 2013 - 10:30 to 8 Aug 2013 - 20:00