^ Back to Top

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 20+ : 20+ Art Thesis Exhibition

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 20+ : 20+ Art Thesis Exhibition

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 20+ : 20+ Art Thesis Exhibition ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 - 31 พฤษภาคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 18:00 น. ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 20+
(20+ ART THESIS EXHIBITION)

*พิธีเปิด วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 (18:00 น.)*
เปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่วันที่ 13-31 พฤษภาคม 2559
วันจันทร์-ศุกร์ ตามเวลาราชการ (08:00-16:00 น.)

ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

20plusexhibition@gmail.com
www.facebook.com/20plusexhibition

โดย นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

--------------------------------------------------

ในทุกวันนี้ ข้อมูลข่าวสารนั้นมีบทบาทที่สำคัญและได้กลายมาเป็นปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นไปอย่างเสรีนั้น กลับถูกจำกัดการเข้าถึงจากผู้มีอำนาจด้วยเหตุผลทางอายุ การจำกัดการเข้าถึงนี้ยังรวมไปถึงการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายหรือข้อกำหนดที่ถูกกำหนดโดยรัฐ การบรรลุนิติภาวะในวัย 20 ปีนั้นจึงเปรียบเสมือนเป็นการหลุดพ้นออกจากกรอบของการกำจัดสิทธิ์ต่าง ๆ สู่ความเป็นอิสระในการเข้าถึงสิ่งที่ถูกเซนเซอร์และได้รับอำนาจในการใช้วิจารณญาณด้วยตัวเอง หากแต่โลกร่วมสมัยในปัจจุบัน “ความจริง” นั้นไม่ได้ยกย่องความถูกต้องให้ขึ้นอยู่กับความจริงเพียงชุดใดชุดหนึ่ง เราล้วนถูกรายล้อมด้วยชุดความจริงอันหลากหลายอันมีขอบเขตที่คลุมเครือ และนั่นอาจเป็นเหตุให้เวลาของเรามักหมดไปกับการตัดสินใจว่าสิ่งใด “ถูก” และสิ่งใด “ผิด” คำตอบนั้นอาจเป็นไปตามค่านิยมของสังคมโลก บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม หรือคำตอบนั้นอาจไม่มีอยู่จริงเลยก็ตามแต่ ถึงกระนั้น เหล่านักศึกษาศิลปะวัยยี่สิบต้น ๆ นี้ก็ไม่อาจห้ามฮอร์โมนให้ไม่ตั้งคำถามได้ ในเมื่อเราเองก็ต่างถือกำเนิดมาพร้อมกับความคิด ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ นำไปสู่การศึกษาค้นคว้าจนเกิดกระบวนการสร้างสรรค์ขึ้น เพราะในโลกของศิลปะ ไม่มีการกำหนดขอบเขตของอายุให้ใช้วิจารณญาณในการรับชม ความคิดที่หลากหลายจึงถูกถ่ายทอดออกมาผ่านวิธีการทางศิลปะที่แสดงออกถึงแนวความคิด ทัศนคติ รวมถึงอารมณ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของนักศึกษาแต่ละคนอันมีที่มาจากพื้นเพสังคมและวัฒนธรรมจากต่างที่ทาง ก่อให้เกิดวิธีการคิดในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป

นิทรรศการ 20+ นี้ จึงไม่มีส่วนใดเลยในนิทรรศการที่ถูกจำกัดว่าเป็นสิ่งต้องห้าม หรือจำกัดอายุในการเข้าชม เพียงแต่ตัวเลข 20+ นั้น ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในฐานะภาพแทนช่วงเวลาของวัยรุ่นที่กำลังจะก้าวข้ามไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ เปรียบเสมือนการเริ่มต้นก้าวเดินออกนอกรั้วของสถาบันเพื่อตั้งคำถามและเบิกทางสร้างพื้นที่ทางความคิดของตน ท่ามกลางการตัดสินและวิพากษ์วิจารณ์ที่พ่วงไปด้วยกฎเกณฑ์และข้อห้ามมากมายที่สังคมสร้างไว้ต้อนรับการเป็นผู้ใหญ่อย่างอบอุ่น นิทรรศการ 20+ จึงเป็นนิทรรศการสำหรับทุกเพศทุกวัยที่ไม่ได้ผ่านสายตากองเซนเซอร์ของกระทรวงวัฒนธรรม หากแต่ผ่านการคัดกรองอย่างดีจากวิจารณญาณบวกกับประสบการณ์ของเหล่านักศึกษาศิลปะรุ่นที่ 20 ของภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การตัดสินผลงานในนิทรรศการนี้ด้วยคำตอบใดคำตอบหนึ่งดูจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไม่ใช่น้อย และเหล่านักศึกษาเองก็ไม่ได้หวังคำตอบใดมากไปกว่าการสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมของกระแสธารแห่งศิลปะในสังคมจนเกิดเป็นระลอกความคิดที่กระจายตัวออกไปเป็นทอด ๆ อย่างไม่สิ้นสุด

Exhibition date: 
13 May 2016 - 08:00 to 31 May 2016 - 16:00