^ Back to Top

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Y"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Y"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Y" ผลงานโดยนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดแสดงวันที่ 19 - 28 พฤษภาคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.00 น. ณ HOF ART Residency Bangkok

Y Exhibition
Degree Project Exhibition
Visual Arts Department,
School of Fine and Applied Arts,
Bangkok University

19 - 28 พฤษภาคม 2559
HOF ART Residency&Hostel

เปิดนิทรรศการ : วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.00 น.
สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.
*หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆวัน โลกที่เต็มไปด้วยคําถาม โลกที่นํามาสู่วัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมสําหรับคนในสังคมร่วมสมัย(Popular Culture- Contemporary Culture) ศิลปะเองก็เดินมาสู่จุดหนึ่งของประวัติศาสตร์อันมีลักษณะเฉพาะ กระนั้นก็ตามทุกอย่างได้ผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปอีกหน

เช่นเดียวกับนักศึกษาทุกคนที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในนิทรรศการครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการฝึกฝนและเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการก้าวไปสู่การเรียนรู้ในโลกที่เต็มไปด้วยคําถามและคําตอบอันหลากหลายที่รอการค้นหาอยู่เสมอ

นิทรรศการ Y อาจอุปมาถึงการเกิดขึ้นของคําถามต่างๆของผลงานศิลปะทั้งหลายในนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งถ้าขาดกระบวนการสืบค้น การแสวงหาความรู้ขั้นตอนหรือวิธีวิทยา (Methodology) ที่เหมาะสม ก็อาจจะทําให้คําตอบของคําถามนั้นไม่ปรากฏเป็นประจักษ์และถ้าหากเกิดคําถามว่า “ทําไม?” ขึ้นกับตัวนิทรรศการครั้งนี้ คําตอบอันหลายหลากนั้นต่างล้วนมีอยู่และบังเกิดขึ้นในผลงานศิลปะของแต่ละบุคคล ที่ได้พยายามไตร่ตรอง ตรวจสอบ และสร้างตรรกะส่วนตัวของแต่ลปัจเจกบุคคลอย่างแตกต่างกันไป

นิทรรศการครั้งนี้จึงเป็นคําตอบที่เกิดขึ้นภายใต้คําถามต่างๆ ที่มีทั้งความหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งได้บังเกิดขึ้นตลอดระยะทางและเวลาของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นซึ่งได้รับการนํามาแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

นิทรรศการ Y เป็นส่วนผสมของการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบของผลงานศิลปะในโฉมหน้าต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและเจตนาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่เน้นการมุ่งไปสู่ความเป็นสากลในรูปแบบของศิลปะร่วมสมัยมันยังสะท้อนถึงความเชื่อที่ว่าศิลปะยังคงเป็นสิ่งสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กับผู้ชมและสาธารณะเสมอ ถึงแม้จะไม่มีค่าเฉพาะที่ตายตัวในศิลปะเช่นเดียวกันกับ "Y" ที่มักถูกใช้เป็นตัวแปรไม่ทราบค่าในทางคณิตศาสตร์ หรืออีกนัยหนึ่ง ในเชิงเครื่องหมาย(Sign) "Y" อาจหมายถึงทางแยกที่มาบรรจบกันตรงกลาง เหมือนทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในนิทรรศการครั้งนี้ซึ่งมาจากทิศทางและภูมิหลังต่างๆ ซึ่งในท้ายที่สุดได้มาบรรจบและรวมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวในการทําให้เกิดนิทรรศการ ครั้งนี้ขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nara Vuthiarpa

Exhibition date: 
19 May 2016 - 10:00 to 28 May 2016 - 19:00