^ Back to Top

นิทรรศการ “Sinnerman”

เรามิอาจปฏิเสธได้ว่า สังคมปัจจุบัน สมาชิกแต่ละคนต่างดิ้นรนแสวงหาหลักประกันเพื่อการดำรงอยู่ สังเกตได้จากการดำเนินชีวิตของเราเองที่ยังคงทำงานเร่งรีบเหมือนหนูถีบจักร เพื่อนำพาไปยังจุดมุ่งหมายที่เราใฝ่ฝัน คือมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและได้รับการยอมรับจากคนในสังคม ความทะยานอยากนี้เป็นแรงขับให้เรากระทำสิ่งใดก็ตามเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุถึงเป้าหมาย โดยบางครั้งเราเลือกนำเอาพฤติกรรมเชิงลบมาปรับใช้เพื่อให้ได้เปรียบในเกมแข่งขันทางสังคม มีทั้งที่แสดงออกมาอย่างตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ มีสติหรือไม่มีสติระลึก ชัดเจนหรือ แอบแฝง ล้วนถูกนำออกมาใช้เป็นอาวุธทำร้ายทำลายกันทั้งกาย วาจา และใจ พฤติกรรมเชิงลบของคนทุกชนชั้นถูกบันทึกไว้เป็นภาพวาดลายเส้นแนวความคิด (Conceptual Drawing) เชิงวิพากษ์วิจารณ์สังคม กลวิธีการสร้างภาพลักษณ์ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Illustration) ที่ศึกษาลงลึกไปยังร่างกายของมนุษย์ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความพยายามทำความเข้าใจและเรียนรู้พฤติกรรมการอยู่รอด และทำหน้าที่เป็นสื่อหนึ่งในการให้ข้อมูลแก่สังคม
นิทรรศการ Sinnerman โดย ลลินธร เพ็ญเจริญ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ Gallery D-9 เลขที่ 1085/5 ถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
เชิญผู้สนใจร่วมงานเปิด นิทรรศการ และพบกับศิลปินได้ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 17.30-20.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ gallery.d.9@gmail.com หรือ กรกฎ โทร :089–616-6868

Venue: 
Exhibition date: 
22 Jun 2013 - 10:00 to 20 Jul 2013 - 19:00