^ Back to Top

นิทรรศการ "บ้าน : HOME"

นิทรรศการ "บ้าน : HOME"

นิทรรศการศิลปะ "บ้าน : HOME" ผลงานโดย ปริญญา ตันติสุุข (Parinya Tantisuk) จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 24 มีนาคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 1 - 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

"บ้าน" นิทรรศการศิลปะ โดย ปริญญา ตันติสุุข

การสื่อความหมายและความรู้สึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชีวิต ทั้งในส่วนของชีวิตกับชีวิต และชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่ผันแปรโอบล้อมสร้างแรงดลใจใหhศิลปิน โดยใช้จินตนาการเรียงร้อยเรื่องราว เนื้อหา และพัฒนาออกแบบสร้างสัญลักษณ์ โดยมีสีเป็นทัศนธาตุสำคัญ และมีพื้นผิวเป็นทัศนธาตุเสริม มีรูปแบบเป็นกึ่งนามธรรม จากการอาศัยรูปทรงใหม่จากรูปทรงธรรมชาติหรือรูปทรงอื่น ๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจ มีลักษณะเป็น 2 มิติ ประเภทงานส่วนใหญ่เป็นจิตรกรรม มาในระยะหลังมีการทดลองสร้างสรรค์งานด้วยวัสดุหรือสื่อผสม เทคนิคส่วนใหญ่เป็นสีอะคริลิคบนผ้าใบ ให้ความสำคัญกับความประณีต และมีการทดลองใช้เทคนิคอื่น ๆ ด้วย เช่น กระดาษทำด้วยมือ สื่อผสม

เรื่องราว เนื้อหา ที่สร้างแรงดลใจและเป็นต้นทางเกิดขึ้นตามแต่ละช่วงเวลา เช่น ความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย และความประทับใจจากความสง่างามของสถาปัตยกรรมไทย เช่น ปรางค์ สถูป เจดีย์ สร้างแรงดลใจให้กับงานชุด “ไตรรัตน์” หรือช่วงเวลาที่การใช้ชีวิตได้รับผลกระทบจากสิ่งภายนอกมากขึ้น ความสับสนวุ่นวายที่มีอยู่ในสังคมและชีวิต จนเกิดความสนใจเกี่ยวกับความหมายของการเวียนว่ายไม่มีที่สิ้นสุด สร้างแรงดลใจให้กับงานชุด “วัฎฎะ” หรือการค้นหาความหมายหรือสิ่งยึดเหนี่ยวให้กับจิตใจของตนเอง สร้างแรงดลใจให้กับงานชุด “ทางธรรม” และจากการมีทัศนคติที่เป็นบวก การกลับมาหาตัวเอง การสังเกตสิ่งละอันพันละน้อยรอบตัว สร้างแรงดลใจให้กับงานชุด “บ้าน” รวมทั้งการเดินทางไปได้รับแรงดลใจใหม่จากวิถีชีวิตและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการแสดงออกทั้งในแง่บวกและลบที่มีผลกระทบกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองในขณะสร้างสรรค์งานในแต่ละชิ้น เช่น ความรัก ความหวัง ความอบอุ่น หรือความสะเทือนอารมณ์จากเหตุการณ์บ้านเมือง

Exhibition date: 
3 Mar 2016 - 09:00 to 24 Mar 2016 - 16:00